Sony Xperia Z3 Plus - Kích cỡ hiển thị

background image

Kích cỡ hiển thị

Bạn có thể sử dụng cài đặt Kích thước hiển thị để tăng hoặc giảm tất cả các thành
phần trên màn hình, chứ không chỉ chữ.

Cách đặt Kích cỡ hiển thị

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Khả năng truy cập.

3

Nhấn Kích thước hiển thị, sau đó đặt kích cỡ hiển thị mong muốn bằng cách
nhấn vào thước tỷ lệ.