Sony Xperia Z3 Plus - Mennu nhạc

background image

Mennu nhạc

Menu Nhạc sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả các bài hát trên
thiết bị của bạn. Từ đây bạn có thể quản lý album và danh sách nhạc của mình.

1

Quay lại màn hình chủ Nhạc

2

Xem hàng chờ phát hiện tại

3

Duyệt tất cả các danh sách nhạc

4

Duyệt tất cả các nghệ sĩ

5

Duyệt tất cả các album

6

Duyệt tất cả các bài hát

7

Duyệt tất cả các thể loại

8

Duyệt tất cả các thư mục

9

Phát một tập tin nhạc được chia sẻ trên thiết bị khác

10 Xem tất cả các tập tin đã đăng ký hoặc tải về trong Podcast

11 Mở menu cài đặt của ứng dụng Nhạc

12 Mở menu hỗ trợ của ứng dụng Nhạc

Cách mở menu Nhạc

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .

2

Nhấn vào .

Cách trở về màn hình chủ Nhạc

Khi menu Nhạc đang mở, nhấn vào Trang chủ hoặc chỉ cần nhấn vào màn
hình ở bên phải của menu.

Cách xóa bài hát

1

Từ trình đơn Nhạc, duyệt tới bài hát mà bạn muốn xóa.

2

Chạm và giữ tựa đề bài hát, sau đó nhấn Xóa khỏi bộ nhớ trong danh sách
hiển thị.

3

Nhấn XÓA để xác nhận.

Bạn không thể xóa một bài hát hiện đang phát.