Sony Xperia Z3 Plus - Danh sách nhạc

background image

Danh sách nhạc

Trên màn hình chủ Nhạc, bạn có thể tạo các danh sách nhạc của riêng mình từ âm
nhạc được lưu trên thiết bị của bạn.

98

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tạo danh sách nhạc của riêng bạn

1

Từ màn hình chủ Nhạc, chạm và giữ tên của album hoặc bài hát mà bạn muốn
thêm vào danh sách nhạc.

2

Trong menu mở ra, nhấn Thêm vào danh sách phát > Tạo danh sách nhạc
mới
.

3

Nhập tên cho danh sách nhạc và nhấn OK.

Bạn cũng có thể mở menu màn hình chủ Nhạc, nhấn Danh sách nhạc, sau đó nhấn để tạo
danh sách nhạc.

Cách phát danh sách nhạc của riêng bạn

1

Mở menu Nhạc, sau đó nhấn Danh sách nhạc.

2

Trong Danh sách nhạc, chọn danh sách nhạc mà bạn muốn mở.

3

Nếu bạn muốn phát tất cả các bài hát, hãy nhấn vào bài hát bất kỳ hoặc Phát
ng.nhiên tất cả
.

Cách thêm bài hát vào danh sách nhạc

1

Từ màn hình chủ Nhạc, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm vào
danh sách nhạc.

2

Chạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn Thêm vào danh sách
phát
.

3

Nhấn vào tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm album hoặc bài hát đó
vào. Album hoặc bài hát đã được thêm vào danh sách nhạc.

Cách xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc

1

Trong danh sách nhạc, chạm và giữ phần tựa đề của bài hát bạn muốn xóa.

2

Nhấn Xóa khỏi danh sách phát.

Cách xóa danh sách nhạc

1

Mở trình đơn Nhạc, sau đó nhấn Danh sách nhạc.

2

Chạm và giữ danh sách nhạc mà bạn muốn xóa.

3

Nhấn Xóa khỏi bộ nhớ.

4

Nhấn XÓA để xác nhận.

Bạn không thể xóa các danh sách nhạc thông minh.