Sony Xperia Z3 Plus - Tái chế thiết bị của bạn

background image

Tái chế thiết bị của bạn

Bạn có một thiết bị cũ vứt lăn lóc quanh nhà? Tại sao không tái chế nó? Bằng cách
này, bạn sẽ giúp chúng tôi tái sử dụng các vật liệu và thành phần của thiết bị và bạn
cũng góp phần bảo vệ môi trường! Tìm hiểu thêm về các tùy chọn tái chế trong khu
vực của bạn tại địa chỉ www.sonymobile.com/recycle/.