Sony Xperia Z3 Plus - Chạy mục kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn

background image

Chạy mục kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn

Ứng dụng Chẩn đoán Xperia™ có thể kiểm tra một chức năng cụ thể hoặc kiểm tra
chẩn đoán toàn bộ để xem thiết bị Xperia™ của bạn có hoạt động bình thường không.
Chẩn đoán Xperia™ có thể:

Đánh giá các sự cố tiềm ẩn về phần cứng và phần mềm trên thiết bị Xperia™.

Phân tích hiệu quả hoạt động của các ứng dụng trên thiết bị.

Ghi lại số lượng cuộc gọi bị gián đoạn trong 10 ngày trước.

Xác định phần mềm đã cài đặt và cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về thiết bị.

Ứng dụng Chẩn đoán Xperia™ được cài đặt sẵn trên hầu hết các thiết bị Android™ của Sony.
Nếu tùy chọn Chẩn đoán không có trong Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại, bạn có thể tải về
một phiên bản nhẹ từ ứng dụng Play Store™.

Cách chạy một mục kiểm tra chẩn đoán cụ thể

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán > Kiểm tra .

3

Chọn một mục kiểm tra từ danh sách.

4

Làm theo hướng dẫn và nhấn hoặc Không để xác nhận xem tính năng có
hoạt động không.

Cách chạy tất cả các mục kiểm tra chẩn đoán

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán > Kiểm tra >
Chạy tất cả.

3

Làm theo hướng dẫn và nhấn hoặc Không để xác nhận xem tính năng có
hoạt động không.

146

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem chi tiết về thiết bị

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chẩn đoán > Dữ kiện.