Sony Xperia Z3 Plus - Thư thoại

background image

Thư thoại

Nếu đăng ký của bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, người gọi có thể để lại thư thoại cho
bạn khi bạn không thể trả lời cuộc gọi. Số dịch vụ thư thoại của bạn thường được lưu
trên thẻ SIM. Nếu không, bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình và
nhập số theo cách thủ công.

Cách nhập số thư thoại

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Thư thoại >Cài đặt thư thoại > Số thư
thoại
.

3

Nhập số thư thoại của bạn.

4

Nhấn OK.

Cách gọi dịch vụ thư thoại

1

Mở bàn phím quay số.

2

Chạm và giữ

1

cho tới khi số hòm thư thoại của bạn được quay.

Lần đầu bạn gọi vào số hòm thư thoại của mình, hệ thống thư thoại của nhà khai thác mạng
thường nhắc bạn thiết lập hòm thư thoại. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu ghi lời chào và đặt
mật khẩu.