Sony Xperia Z3 Plus - Sử dụng nhật ký cuộc gọi

background image

Sử dụng nhật ký cuộc gọi

Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem các cuộc gọi nhỡ , cuộc gọi đã nhận và
cuộc gọi đã quay số .

Cách mở nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .

78

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem các cuộc gọi nhỡ

1

Khi có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái
xuống dưới.

2

Nhấn Cuộc gọi nhỡ.

Cách gọi đến một số từ nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn . Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.

3

Để gọi đến một số trực tiếp từ nhật ký cuộc gọi, nhấn bên cạnh số đó. Để
sửa số trước khi gọi, hãy chạm và giữ số đó rồi nhấn Sửa số trước khi gọi.

Cách thêm số từ nhật ký cuộc gọi vào danh bạ

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn .

3

Nhấn vào số được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, sau đó chọn Tạo liên lạc
mới
hoặc Thêm vào liên hệ.

4

Sửa chi tiết liên lạc, rồi nhấn LƯU.

Cách xem các tùy chọn nhật ký cuộc gọi

Khi nhật ký cuộc gọi mở ra, nhấn vào .

Bạn còn có thể truy cập vào cài đặt cuộc gọi chung bằng hướng dẫn ở trên.