Sony Xperia Z3 Plus - Cuộc gọi hội nghị

background image

Cuộc gọi hội nghị

Với cuộc gọi hội nghị hoặc nhiều người tham gia, bạn có thể trò chuyện chung với hai
người trở lên.

Để biết chi tiết về số lượng người tham dự bạn có thể thêm vào cuộc gọi hội nghị, hãy liên lạc
với nhà khai thác mạng của bạn.

Cách thực hiện cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc đang gọi, hãy nhấn vào . Nhật ký cuộc gọi sẽ hiển thị.

2

Để hiển thị bàn phím quay số, hãy nhấn vào .

3

Bấm số của người tham gia thứ hai và nhấn vào . Người tham gia đầu tiên sẽ
tạm thời được đặt ở trạng thái giữ.

4

Để thêm người tham gia thứ hai vào cuộc gọi và bắt đầu hội nghị, hãy nhấn vào

.

5

Để thêm người khác tham gia vào cuộc gọi, hãy lặp lại các bước thích hợp
được mô tả ở trên.

Cách thực hiện cuộc trò chuyện riêng với một người tham gia cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn Quản lý hội nghị.

2

Nhấn vào nút riêng của người tham gia mà bạn muốn trò chuyện riêng.

3

Để kết thúc cuộc trò chuyện riêng và trở lại cuộc gọi hội nghị, nhấn .

Cách ngắt một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị

1

Trong lúc cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn Quản lý hội nghị.

2

Nhấn bên cạnh người tham gia bạn muốn ngắt cuộc gọi.

Cách̉ kết thúc cuộc gọi hội nghị

Khi đang thực hiện cuộc gọi hội nghị, nhấn .