Sony Xperia Z3 Plus - Sắp xếp thư email

background image

Sắp xếp thư email

Cách sắp xếp email

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn và chọn tài khoản
có hộp thư đến mà bạn muốn sắp xếp. Nếu bạn muốn sắp xếp email trong tất
cả các tài khoản email cùng lúc, hãy nhấn , sau đó nhấn Hộp thư đến kết
hợp
.

4

Nhấn , sau đó nhấn Sắp xếp.

5

Chọn một tùy chọn sắp xếp.

93

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tìm kiếm email

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Email.

2

Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, nhấn và chọn tài khoản bạn
muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm tất cả các tài khoản email cùng lúc,
nhấn , sau đó nhấn Hộp thư đến kết hợp.

3

Nhấn .

4

Nhập văn bản tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn trên bàn phím.

5

Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong một danh sách được sắp xếp theo ngày.
Nhấn vào email bạn muốn mở.

Cách xem tất cả các thư mục cho một tài khoản email

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Email.

2

Nhấn , sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.

3

Trong tài khoản bạn muốn kiểm tra, chọn Hiển thị tất cả thư mục.

Cách xóa email

1

Nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn xóa cho tới khi thiết bị rung.

2

Đánh dấu các hộp kiểm cho các thư bạn muốn xóa.

3

Nhấn

Bạn cũng có thể vuốt thư sang bên phải để xóa.

Cách di chuyển email sang một thư mục khác

1

Trong hộp thư email đến của bạn, hãy vuốt thư bạn muốn di chuyển sang phải.

2

Nhấn Di chuyển, sau đó chọn một thư mục.