Sony Xperia Z3 Plus - Thêm và sửa liên lạc

background image

Thêm và sửa liên lạc

Cách thêm liên lạc

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn vào .

3

Nếu bạn đã đồng bộ hóa danh bạ với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang
thêm liên lạc lần đầu tiên thì bạn phải chọn tài khoản bạn muốn thêm liên lạc
vào. Hoặc nhấn vào Liên lạc điện thoại nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu liên
lạc này vào thiết bị của mình.

4

Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.

5

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào LƯU.

Sau khi bạn lưu liên lạc vào một tài khoản, tài khoản đó sẽ được hiển thị là tài khoản mặc định
để bạn lưu trong lần thêm liên lạc tiếp theo. Nếu muốn thay đổi tài khoản lưu liên lạc, bạn cần
tạo lại liên lạc và lưu liên lạc đó vào đúng tài khoản.

Nếu thêm dấu cộng và mã quốc gia ở trước số điện thoại của liên lạc thì bạn không cần sửa
lại số này khi gọi điện từ nước ngoài.

Cách sửa liên lạc

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào .

3

Sửa thông tin mong muốn.

4

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào LƯU.

Một số dịch vụ đồng bộ hóa không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách thêm hình ảnh cho liên lạc

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào .

3

Nhấn vào rồi chọn phương thức thêm hình ảnh cho liên lạc và sửa theo ý
muốn.

4

Sau khi bạn thêm hình ảnh, hãy nhấn vào LƯU.

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho liên lạc ngay từ ứng dụng Album. Nếu bạn muốn thêm
ảnh đã lưu vào một tài khoản trực tuyến, trước tiên, bạn phải tải về ảnh đó.

Cách cá nhân hóa nhạc chuông cho một liên lạc

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn .

3

Nhấn > Đặt nhạc chuông.

4

Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn để chọn một tập tin nhạc đã lưu
trên thiết bị của bạn, sau đó nhấn XONG.

5

Nhấn LƯU.

Cách gửi tất cả cuộc gọi vào thư thoại cho một liên lạc

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào .

3

Nhấn , rồi đánh dấu chọn hộp kiểm Các cuộc gọi tới thư thoại.

4

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào LƯU.

Cách chặn một số điện thoại

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn rồi nhấn vào Chặn số.

3

Nhấn THÊM SỐ ĐIỆN THOẠI, sau đó nhập số điện thoại bạn muốn chặn cuộc
gọi và tin nhắn.

4

Nhấn CHẶN.

84

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xóa liên lạc

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Chạm và giữ liên lạc bạn muốn xóa.

3

Để xóa một số hoặc tất cả liên lạc, hãy đánh dấu hộp kiểm bên cạnh các liên
lạc mà bạn muốn xóa.

4

Nhấn vào rồi nhấn Xóa liên lạc.

5

Nhấn vào XÓA để xác nhận.

Cách chỉnh sửa thông tin liên hệ về bản thân

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào rồi nhấn .

2

Nhấn vào TÔI rồi nhấn .

3

Nhập thông tin mới hoặc thực hiện thay đổi theo ý muốn.

4

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn LƯU.

Cách tạo liên lạc mới từ tin nhắn văn bản

1

Từ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào biểu tượng bên cạnh số điện thoại rồi nhấn vào LƯU.

3

Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

4

Sửa thông tin liên lạc và nhấn vào LƯU.