Sony Xperia Z3 Plus - Chuyển danh bạ

background image

Chuyển danh bạ

Có một vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới. Bạn có thể đồng bộ hóa danh
bạ từ tài khoản trực tuyến hoặc nhập danh bạ trực tiếp từ thiết bị khác.

Chuyển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

Nếu đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với tài khoản trực tuyến, ví
dụ: Google Sync™ hoặc Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, bạn có thể chuyển danh

bạ sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị mới của bạn bằng tài khoản đồng bộ hóa

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn .

2

Nhấn vào rồi nhấn Quản lý tài khoản.

3

Chọn tài khoản mà bạn muốn đồng bộ hóa danh bạ của mình, sau đó nhấn >
Đồng bộ hóa ngay bây giờ.

Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ hoá
danh bạ với tài khoản đó.

Các phương pháp chuyển danh bạ khác

Có một vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Ví
dụ: bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth

®

, hoặc

lưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ
thiết bị cũ, tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Cách nhập liên lạc từ thẻ nhớ

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn vào , sau đó nhấn vào Nhập/xuất > Nhập từ thẻ SD hoặc bộ nhớ
trong (tệp .vcf)
.

3

Chọn vị trí lưu trữ liên lạc.

4

Nhấn vào Thẻ SD.

5

Nhấn để chọn các tập tin bạn muốn nhập.

85

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nhập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth

®

1

Hãy bảo đảm chức năng Bluetooth

®

đã được bật và thiết bị của bạn được đặt

thành hiển thị.

2

Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống
dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.

3

Nhấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.

4

Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.

5

Nhấn vào tập tin đã nhận và chọn nơi lưu trữ danh bạ.

Cách nhập danh bạ từ thẻ SIM

Khi chuyển liên lạc sang hoặc từ thẻ SIM, một số liên lạc có thể bị trùng lặp tại điểm đến. Để
biết thông tin về cách khắc phục vấn đề này, hãy xem Tránh các mục nhập trùng lặp trong ứng
dụng Danh bạ
trên trang 87.

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào rồi nhấn vào .

2

Nhấn , sau đó nhấn Nhập/xuất > Nhập từ SIM.

3

Chọn vị trí lưu trữ liên lạc.

4

Chọn liên lạc để nhập. Để nhập từng liên lạc, hãy tìm và nhấn vào liên lạc đó.
Để nhập tất cả liên lạc, hãy nhấn , sau đó nhấn Nhập tất cả.