Sony Xperia Z3 Plus - Cài đặt ngôn ngữ

background image

Cài đặt ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định cho thiết bị và thay đổi lại sau. Bạn cũng có thể
thay đổi ngôn ngữ soạn thảo cho nhập văn bản. Xem Cá nhân hóa bàn phím ảo trên
trang 73.

Cách thay đổi ngôn ngữ

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ và nhập liệu > Ngôn ngữ.

3

Để thay đổi ngôn ngữ, kéo và thả ngôn ngữ mong muốn lên đầu danh sách.
Nếu ngôn ngữ mong muốn hiện không có trong danh sách, nhấn để thêm
ngôn ngữ.

4

Nhấn OK.

Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được chữ trên menu, hãy tìm và nhấn . Sau
đó, chọn văn bản bên cạnh

và chọn mục nhập đầu tiên trong menu mở ra. Khi đó bạn có

thể chọn ngôn ngữ mình muốn.

65

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.