Sony Xperia Z3 Plus - Cách mở ứng dụng Gói tin tức

background image

Cách mở ứng dụng Gói tin tức

Gói tin tức là ứng dụng tin tức mới hai trong một có khái niệm hai tab mới: chuyển đổi
giữa tab Tin tức, nơi bạn có thể tìm hiểu về tất cả sự kiện mới nhất và tab Nguồn cấp
dữ liệu của tôi, nơi bạn có thể đọc tất cả tin tức có liên quan nhất đến sở thích của
riêng bạn.

Ứng dụng Gói tin tức chỉ có ở một số thị trường.

Cách mở ứng dụng Gói tin tức

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .