Sony Xperia Z3 Plus - Tại sao tôi cần tài khoản Google™‎?

background image

Tại sao tôi cần tài khoản Google™?

Thiết bị Xperia™ của Sony chạy trên nền tảng Android™ do Google™ phát triển. Hiện
có một loạt các ứng dụng và dịch vụ Google™ trên thiết bị của bạn khi bạn mua máy,
ví dụ, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ và ứng dụng Play Store™, giúp bạn truy
cập cửa hàng trực tuyến Google Play™ để tải về các ứng dụng Android™. Để khai
thác tối đa các dịch vụ này, bạn cần có một tài khoản Google™. Ví dụ: tài khoản
Google™ cho phép bạn thực hiện tất cả các hoạt động sau:

Tải về và cài đặt các ứng dụng từ Google Play™.

Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail™.

Trò truyện video với bạn bè bằng ứng dụng Hangouts™.

Đồng bộ hóa lịch sử duyệt web và các dấu trang bằng trình duyệt web Google
Chrome™.

Nhận dạng bản thân bạn là người dùng có thẩm quyền sau khi sửa chữa phần mềm
bằng Xperia™ Companion.

Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, bị đánh cắp bằng các dịch vụ my
Xperia™ hoặc Trình quản lý Thiết bị Android™.
Để biết thêm thông tin về Android™ và Google™, truy cập http://support.google.com.

Điều quan trọng là bạn phải nhớ tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google™ của mình.
Trong một số tình huống, có thể bạn cần phải xác nhận bản thân mình vì lý do bảo mật bằng tài
khoản Google™ của bạn. Nếu bạn không cung cấp được tên người dùng và mật khẩu tài
khoản Google™ của mình trong các tình huống như vậy, thiết bị của bạn sẽ bị khóa. Ngoài ra,
nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản Google™, hãy đảm bảo nhập đúng chi tiết cho tài khoản
liên quan đó.

Cách thiết lập tài khoản Google™ trên thiết bị

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Đồng bộ hóa tài khoản > Thêm tài khoản >
Google.

3

Làm theo hướng dẫn đăng ký để tạo một tài khoản Google™ hoặc đăng nhập
nếu bạn đã có tài khoản.

Bạn cũng có thể tạo tài khoản Google bằng hướng dẫn thiết lập khi lần đầu bạn khởi động
thiết bị hoặc sau này mới truy cập mạng và tạo tài khoản tại www.google.com/accounts.

10

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xóa tài khoản Google™

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Nhấn vào Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hóa > Google.

3

Chọn tài khoản Google™ mà bạn muốn xóa.

4

Nhấn vào > Xóa tài khoản.

5

Nhấn lại vào Xóa tài khoản để xác nhận.

Nếu bạn xóa tài khoản Google™, bất cứ tính năng bảo mật nào được liên kết với tài khoản
Google™ đó sẽ không còn khả dụng nữa.

11

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.