Sony Xperia Z3 Plus - Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

background image

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có một số tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này
phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.
Dưới đây là các tùy chọn này:

Đặt khóa màn hình an toàn trên thiết bị của bạn bằng mã PIN, mật khẩu hoặc hình
mở khóa để không cho bất cứ ai truy cập hoặc đặt lại thiết bị của bạn.

Thêm tài khoản Google™ để không cho người khác sử dụng thiết bị của bạn nếu thiết
bị bị đánh cắp hoặc xóa sạch.

Kích hoạt dịch vụ “Bảo vệ bởi my Xperia” hoặc dịch vụ web Trình quản lý thiết bị
Android™. Khi sử dụng một trong các dịch vụ này, bạn có thể định vị, khóa hoặc xóa
từ xa thiết bị đã bị mất.

Đang xác nhận quyền sở hữu thiết bị

Một số tính năng bảo vệ nhất định yêu cầu bạn mở khóa màn hình bằng mã PIN, mật
khẩu, hình hoặc nhập thông tin tài khoản Google™ của bạn. Dưới đây là ví dụ về các
tính năng bảo vệ và một số thông tin xác thực bắt buộc:

Bảo vệ chống
Thiết lập lại dữ
liệu ban đầu

Bạn phải mở khóa màn hình trước khi được phép tiến hành Thiết lập
lại dữ liệu ban đầu.

Bảo vệ bởi my
Xperia

Nếu bạn cài lại thiết bị của mình từ xa bằng dịch vụ này, bạn phải
nhập vào tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Google™ được
liên kết với dịch vụ. Thiết bị phải được kết nối Internet trước khi có
thể hoàn tất quá trình cài đặt. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng
thiết bị của mình sau khi cài lại.

Trình quản lý
thiết bị Android™

Nếu bạn cài lại thiết bị của mình từ xa bằng dịch vụ này, bạn phải
nhập vào tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Google™. Thiết
bị phải được kết nối Internet trước khi có thể hoàn tất quá trình cài
đặt. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị của mình sau khi
cài lại.

Sửa chữa phần
mềm

Nếu bạn dùng phần mềm Xperia™ Companion để thực hiện sửa
chữa phần mềm, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật
khẩu của tài khoản Google™ khi bạn khởi động thiết bị sau khi hoàn
tất sửa chữa.

Đối với Trình quản lý Thiết bị Android™, sẽ cần phải nhập thông tin từ một tài khoản Google™.
Đó có thể là bất kỳ tài khoản Google™ nào mà bạn đã thiết lập trên thiết bị với tư cách là chủ
sở hữu. Nếu không thể cung cấp thông tin tài khoản thích hợp trong quá trình cài đặt, bạn sẽ
hoàn toàn không thể sử dụng thiết bị.