Sony Xperia Z3 Plus - Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến

background image

Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến

Đồng bộ hóa thiết bị của bạn với danh bạ, email, sự kiện trên lịch và thông tin khác từ
các tài khoản trực tuyến, ví dụ: tài khoản email như Gmail™ và Exchange ActiveSync,
Facebook™ và Flickr™. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu cho những tài khoản
này bằng cách kích hoạt chức năng tự động đồng bộ hóa hoặc có thể đồng bộ hóa
thủ công từng tài khoản.

Cách thiết lập tài khoản trực tuyến để đồng bộ hóa

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Nhấn Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa > Thêm tài khoản, sau đó chọn tài
khoản bạn muốn thêm.

3

Làm theo các hướng dẫn để tạo hoặc đăng nhập tài khoản.

Cách đồng bộ hóa thủ công với tài khoản trực tuyến

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào > Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa.

2

Nhấn vào tên của tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa. Một danh sách các mục sẽ
xuất hiện cho biết những nội dung nào có thể được đồng bộ hóa với tài khoản.

3

Nhấn vào thanh trượt bên cạnh mục bạn muốn đồng bộ hóa.

Cách xóa tài khoản trực tuyến

1

Từ Màn hình chính, nhấn > Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa.

2

Chọn loại tài khoản, sau đó nhấn vào tài khoản mà bạn muốn xóa.

3

Nhấn , sau đó nhấn Xóa tài khoản.

4

Nhấn lại XÓA TÀI KHOẢN để xác nhận.