Sony Xperia Z3 Plus - Pagpapasa ng mga tawag

background image

Pagpapasa ng mga tawag

Maaari kang magpasa ng mga tawag sa ibang tatanggap, halimbawa, sa ibang numero,

ibang device o answering service.

Upang mag-forward ng mga tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag.

3

Tapikin ang

Pagpapasa ng tawag at pumili ng opsyon.

4

Ipasok ang numerong gusto mong i-forward ang mga tawag, pagkatapos ay

tapikin ang

I-on.

83

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-off ang pagpapasa ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Pagpapasa ng tawag.

3

Pumili ng opsyon, pagkatapos ay tapikin ang

I-off.