Sony Xperia Z3 Plus - Paggamit sa iyong device bilang isang wallet

background image

Paggamit sa iyong device bilang isang wallet

Maaari mong gamitin ang iyong device upang magbayad ng mga produkto nang hindi

nilalabas ang iyong wallet at maaari mong pamahalaan ang lahat ng mga serbisyo ng

pagbabayad sa isang lugar. Kapag nagbabayad, tandaan na i-on ang function na NFC

bago mo pindutin ang iyong device sa isang card reader. Para sa higit pang

impormasyon tungkol sa NFC, tingnan ang

NFC

sa pahina na 138.

Maaaring hindi available sa lahat ng rehiyon ang mga serbisyo ng mobile na pagbabayad.

Upang pamahalaan ang mga serbisyo sa pagbabayad

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mag-tap at magbayad. Lalabas

ang listahan ng mga serbisyo sa pagbabayad.

3

Pamahalaan ang mga serbisyo sa pagbabayad gaya ng gusto mo, halimbawa,

maaari mong baguhin ang iyong default na serbisyo sa pagbabayad.

145

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.