Sony Xperia Z3 Plus - Mono audio

background image

Mono audio

Kapag ginamit ang setting na Mono audio, sabay na magpe-play ang kaliwa at kanang

audio channel kapag nagpe-play ng audio. Ang paggamit sa Mono sa halip na Stereo

playback ay pinakakapaki-pakinabang para sa mga user na may ilang uri ng pagkawala

ng pagdinig o para sa dahilang pangkaligtasan, halimbawa, kapag kinakailangan mong

makinig sa iyong mga kapaligiran.

Upang paganahin o i-disable ang Mono audio

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagiging maa-access.

3

Tapikin ang slider sa tabi ng

Mono audio.

154

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.