Sony Xperia Z3 Plus - การอัปเดตอุปกรณ์

background image

การอัปเดตอุปกรณ์

คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ให้ได้รับฟังก์ชันการทํางาน การเพิ่มเสริมประสิทธิภาพ และการแก้ไขข้อบกพร่อง

ล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องที่ดีที่สุด เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ คุณ

ยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเองหรือตั้งค่าการอัปเดต
วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือการดําเนินการแบบไร้สายจากอุปกรณ์ แต่การอัปเดตบางรายการ
อาจไม่มีให้ดาวน์โหลดแบบไร้สาย คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ Xperia™ Companion ในพีซีหรือ Apple

®

Mac

®

เพื่ออัป

เดตอุปกรณ์
โปรดพิจารณาข้อต่อไปนี้ก่อนอัปเดตอุปกรณ์

อุปกรณ์ต้องมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอก่อนทําการอัปเดต

หากใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายราย คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของซึ่งก็คือผู้ใช้หลัก เพื่ออัปเดตอุปกรณ์

การอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันอาจแสดงคุณสมบัติในอุปกรณ์ในลักษณะอื่นที่ต่างจากคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ และการอัปเดตอาจไม่ใช่การเปลี่ยน

เวอร์ชัน Android™

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใน www.sonymobile.com/update/

วิธีตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่

1

หากคุณใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน ให้ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของแล้ว

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > อัปเดตซอฟต์แวร์

หากไม่มีซอฟต์แวร์ใหม่ อาจเป็นไปได้ว่าคุณมีพื้นที่ว่างในหน่วยความจําของอุปกรณ์ไม่เพียงพอ หากอุปกรณ์ Xperia™ มีพื้นที่

หน่วยความจําภายในน้อยกว่า 500 MB คุณจะไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ แต่จะได้รับคําเตือนในแผงการแจ้งเตือน

แทน ดังนี้ "พื้นที่เก็บข้อมูลกําลังจะหมด ฟังก์ชันบางอย่างในระบบอาจไม่ทํางาน" หากได้รับการแจ้งเตือนนี้ คุณต้องทําให้พื้นที่

หน่วยความจําภายในว่างก่อน จึงจะได้รับการแจ้งเตือนซอฟต์แวร์ใหม่

การอัปเดตอุปกรณ์ด้วยระบบไร้สาย

ใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์แบบไร้สาย การอัปเดตที่ดาวน์โหลดได้ผ่านเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขอแนะนําให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในการ

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อเลี่ยงค่าบริการอินเทอร์เน็ตสูง

41

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตระบบ

1

หากใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ใช้หลายราย โปรดตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าของแล้ว

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > อัปเดตซอฟต์แวร์

4

หากมีการอัปเดตระบบที่สามารถใช้ได้ ให้แตะ

ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์

5

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้แตะ

ทําต่อ แล้วทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถตั้งเวลาอัปเดตโทรศัพท์ได้หลังจากแตะ ทําต่อ

วิธีตั้งค่าการติดตั้งอัตโนมัติ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > อัปเดตซอฟต์แวร์

3

แตะ แล้วแตะ

ตั้งค่า และเลือกตัวเลือก

วิธีอัปเดตอุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

1

ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

2

หน้าจออุปกรณ์ต้องไม่ล็อกอยู่และโหมดเชื่อมต่อ USB ของอุปกรณ์ต้องตั้งเป็น

โอนไฟล์

3

เปิด Xperia™ Companion ถ้ายังไม่ได้เปิดไว้โดยอัตโนมัติ

4

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

5

คอมพิวเตอร์: หากตรวจพบการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามคําแนะนํา

บนหน้าจอเพื่อเรียกใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

หากไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Xperia™ Companion ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ โปรดใช้สายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ และทําตามคํา

แนะนําบนหน้าจอ ตรวจดูว่าคุณใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณและเสียบสายเข้าในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์อย่างถูก

ต้อง