Sony Xperia Z3 Plus - การฟังวิทยุ

background image

การฟังวิทยุ

วิทยุ FM ในอุปกรณ์ของคุณทํางานเหมือนกับวิทยุ FM ทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาและรับฟังสถานีวิทยุ

FM ต่างๆ และบันทึกไว้เป็นรายการโปรด คุณต้องเชื่อมต่อกับหูฟังที่มีไมโครโฟนในตัวหรือชุดหูฟังแบบมีสายเข้ากับ

อุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งานวิทยุ หูฟังที่มีไมโครโฟนในตัวหรือชุดหูฟังจะทํางานเป็นเสาอากาศ หลังจากเชื่อมต่อ

อุปกรณ์นี้แล้ว คุณจะสามารถสลับเสียงไปยังลําโพงได้ตามต้องการ

1

รายการโปรด

2

ปุ่มเปิด/ปิดวิทยุ

3

ดูตัวเลือกเมนู

4

ความถี่ที่ปรับจูน

5

บันทึกหรือลบสถานีออกจากรายการโปรด

6

ปุ่มปรับจูนคลื่น

7

คลื่นความถี่ – ลากไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนระหว่างสถานี

8

ปรับคลื่นความถี่ขึ้นเพื่อค้นหาสถานี

9

สถานีโปรดที่บันทึกไว้

10 ปรับคลื่นความถี่ลงเพื่อค้นหาสถานี

วิธีฟังวิทยุ FM

1

เชื่อมต่อหูฟังหรือชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ ช่องสถานีที่สามารถรับได้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนไปตามช่วงของความถี่

เมื่อคุณเปิดวิทยุ FM ช่องสถานีที่สามารถรับได้จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากช่องสัญญาณมีข้อมูล RDS ข้อมูลนั้นจะปรากฏขึ้น

เพียงไม่กี่วินาที หลังจากเริ่มฟังจากช่องสัญญาณนั้น

วิธีสลับช่องวิทยุ

ลากคลื่นความถี่ไปทางซ้ายหรือขวา

หรือแตะลูกศรข้างคลื่นความถี่เพื่อไปยังคลื่นวิทยุที่ชัดคลื่นถัดไป

วิธีเริ่มต้นการค้นหาใหม่สําหรับช่องวิทยุ

1

เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ให้แตะ

2

แตะ

ค้นหาสถานี วิทยุจะสแกนช่วงความถี่ทั้งหมด ระบบจะแสดงช่องสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งหมด

103

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเปิดฟังเสียงวิทยุจากลําโพงของอุปกรณ์

1

เมื่อเปิดวิทยุอยู่ ใหกด

2

แตะ

เล่นผ่านลําโพง

การเปิดเสียงกลับไปที่หูฟังหรือชุดหูฟังแบบมีสาย ให้กด และแตะ เล่นผ่านชุดหูฟัง

วิธีจําแนกชื่อเพลงจากวิทยุเอฟเอ็มโดยใช้ TrackID™

1

ขณะกําลังเล่นเพลงจากวิทยุเอฟเอ็มในอุปกรณ์ ให้แตะ จากนั้นเลือก

TrackID™

2

ระบบจะแสดงตัวบอกความคืนหน้าในระหว่างที่แอปพลิเคชัน TrackID™ กําลังประมวลผลเพลง หากการระบุ

สําเร็จ คุณจะได้เห็นผลลัพธ์หรือรายการผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

3

เมื่อต้องการกลับไปยังวิทยุเอฟเอ็ม ให้แตะ

แอปพลิเคชัน TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไม่มีรองรับในบางประเทศหรือบางภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ

ในบางพื้นที่