Sony Xperia Z3 Plus - แอปพลิเคชันวิดีโอ

background image

แอปพลิเคชันวิดีโอ

ใช้แอปพลิเคชันวิดีโอเล่นภาพยนตร์และเนื้อหาวิดีโออื่นๆ ที่คุณบันทึกหรือดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ แอปพลิเคชันนี้ยัง

ใช้เป็นคู่มือรายการโทรทัศน์พร้อมตัวเลือกที่แสดงข้อมูลรายละเอียดรายการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโพสต์ในสื่อ

สังคมออนไลน์เกี่ยวกับรายการที่คุณสนใจ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นรีโมทคอนโทรลแบบเต็มรูปแบบกับอุปกณ์

ในบ้านที่ใช้ร่วมกันได้ และเล่นภาพยนตร์ได้บนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันหรือบันทึกลงในคลาวด์

ไฟล์วิดีโอบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้ในแอปพลิเคชันวิดีโอ ความพร้อมใช้งานคู่มือรายการโทรทัศน์และรีโมทคอนโทรลจะแตก

ต่างกันไปตามประเทศและอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ

1

แตะ เพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลักของวิดีโอ

2

ดูคู่มือรายการ

3

รีเฟรชเนื้อหา

4

รีโมทคอนโทรล

5

ค้นหาเนื้อหา

6

สลับระหว่างการดูเนื้อหาไลบรารี รายการยอดนิยม รายการที่ออกอากาศ ซีรีส์โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และรายการที่แนะนํา

7

ลากขอบด้านซ้ายของหน้าจอไปทางขวาเพื่อเปิดเมนู เรียกดูเนื้อหา และปรับการตั้งค่า

8

แตะรายการเพื่อรับข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้อุปกรณ์เป็นรีโมทคอนโทรล

คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ทั้งสองก่อน จึงจะใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลกับอุปกรณ์ในบ้านที่ใช้ร่วมกันได้ โดย

อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน โปรดดูข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้เพิ่มเติมใน

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ วิดีโอ

2

แตะ เพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลัก แล้วแตะ

เพิ่มอุปกรณ์

3

เลือกอุปกรณ์ในบ้านจากรายการ

4

กรอกกมายเลขลงทะเบียนที่แสดงบนอุปกรณ์ในบ้าน แล้วทําตามวิธีการเพื่อจับคู่ให้เสร็จสิ้น

5

หลังจากจับคู่เรียบร้อยแล้ว ไอคอน ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลจะแสดงขึ้น คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็น

รีโมทคอนโทรลสําหรับอุปกรณ์ในบ้านได้เต็มรูปแบบแล้ว

125

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ วิดีโอ

2

แตะ เพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลัก แล้วแตะ

ตั้งค่า

3

เปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ

วิธีเล่นวิดีโอ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ วิดีโอ

2

ค้นหาแล้วแตะวิดีโอที่ต้องการเล่น ถ้าวิดีโอไม่แสดงในหน้าจอ ให้แตะ เพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลัก แล้วค้นหา

และแตะวิดีโอที่ต้องการเล่น

3

หากต้องการซ่อนหรือแสดงการควบคุม ให้แตะหน้าจอ

4

แตะ เพื่อหยุดเล่นชั่วขณะ แตะ เพื่อเล่นต่อ

5

หากต้องการย้อนกลับ ให้ลากเครื่องหมายแถบความคืบหน้าไปทางซ้าย หากต้องการกรอไปข้างหน้า ให้ลาก

เครื่องหมายในแถบความคืบหน้าไปทางขวา

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงในระหว่างที่เล่นวิดีโออยู่

1

ในขณะเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

2

แตะ >

การตั้งค่าเสียง จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ

วิธีแชร์วิดีโอ

1

ขณะที่กําลังเล่นวิดีโออยู่ ให้แตะ แล้วแตะ

แชร์

2

แตะที่แอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้แชร์วิดีโอที่เลือก จากนั้นทําตามคําแนะนําที่ให้มา