Sony Xperia Z3 Plus - การป้องกันการทำซ้ำรายการในแอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อ

background image

การป้องกันการทําซํ้ารายการในแอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อ

หากคุณซิงโครไนซ์รายชื่อในโทรศัพท์กับบัญชีใหม่หรือนําเข้าข้อมูลรายชื่อด้วยวิธีการอื่นๆ รายการในแอปพลิเคชัน

รายชื่อในโทรศัพท์อาจจะซํ้ากันได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถรวมรายชื่อที่ซํ้ากันเพื่อจัดทําเป็นรายการเดียวได้ และหาก

รวมรายการต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณยังสามารถแยกรายการดังกล่าวในภายหลังได้อีกด้วย

วิธีรวมรายชื่อ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก จากนั้นแตะ

2

แตะรายชื่อที่ต้องการรวมกับอีกรายชื่อหนึ่ง

3

เลือกช่องข้างรายชื่อที่ต้องการลบ

4

แตะ จากนั้นแตะ

ลิงก์ ข้อมูลจากรายชื่อแรกจะรวมกับรายชื่อที่สอง และรายชื่อที่รวมไว้นั้นจะแสดงเป็นราย

ชื่อเดียวในรายการรายชื่อ

5

แตะ

รวม เพื่อยืนยัน

วิธีแยกรายชื่อที่เชื่อมต่อ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก จากนั้นแตะ

2

แตะรายชื่อที่รวมไว้ซึ่งคุณต้องการแก้ไข แล้วแตะ

3

แตะ จากนั้นแตะ

ยกเลิกการลิงก์

4

แตะ

เลิกรวม เพื่อยืนยัน