Sony Xperia Z3 Plus - การแก้ไขสี

background image

การแก้ไขสี

การตั้งค่าการแก้ไขสีเป็นการปรับสีที่จะแสดงบนหน้าจอสําหรับผู้ใช้ที่มีภาวะตาบอดสีหรือมีปัญหาในการแยกความ

แตกต่างระหว่างสี

วิธีเปิดหรือปิดการแก้ไขสี

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > การเข้าถึง > การแก้สี

3

แตะแถบเลื่อนในส่วน

การแก้สี

4

ถ้าเปิด

การแก้สี ไว้ ให้แตะความไวต่อสีตามความเหมาะสม

ในปัจจุบัน การแก้ไขสีนั้นเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในขั้นตอนทดลองใช้และอาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์

147

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น