Sony Xperia Z3 Plus - การโทรฉุกเฉิน

background image

การโทรฉุกเฉิน

อุปกรณ์ของคุณรองรับเบอร์โทรฉุกเฉินสากล เช่น 112 หรือ 911 คุณสามารถใช้เบอร์เหล่านี้ได้ตามปกติเมื่อต้องการ

โทรออกในกรณีฉุกเฉินในประเทศอื่น โดยอาจใส่หรือไม่ใส่ SIM การ์ดก็ได้ หากคุณอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของเครือ

ข่าย

การโทรฉุกเฉิน

1

เปิดแป้นปุ่มกด

2

ใส่หมายเลขฉุกเฉิน แล้วแตะ

คุณสามารถโทรฉุกเฉินได้แม้จะไม่ได้ใส่ SIM การ์ดหรือเมื่อถูกบล็อกการโทรออกก็ตาม

วิธีโทรฉุกเฉินขณะที่ SIM การ์ดล็อกอยู่

1

แตะ

กรณีฉุกเฉิน

2

ใส่หมายเลขฉุกเฉินแล้วแตะ

วิธีโทรฉุกเฉินขณะล็อกหน้าจอไว้

1

หากการล็อกหน้าจอที่ใช้อยู่เป็นประเภท

ปัด ให้ปัดขึ้นแล้วแตะ จากนั้นแตะ เพื่อแสดงแป้นโทร จาก

นั้นกดเบอร์ติดต่อฉุกเฉินแล้วแตะ

2

หากหน้าจอล็อกด้วยรูปแบบ หรือ PIN หรือรหัสผ่าน ให้ปัดขึ้นแล้วแตะ

กรณีฉุกเฉิน จากนั้นกดเบอร์ติดต่อ

ฉุกเฉินแล้วแตะ

83

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น