Sony Xperia Z3 Plus - การประชุมสาย

background image

การประชุมสาย

คุณสามารถใช้การประชุมสายหรือการโทรศัพท์หลายฝ่ายเพื่อสนทนากับบุคคลอื่นสองคนขึ้นไปร่วมกัน

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนผู้เข้าร่วมที่คุณสามารถเพิ่มไว้ในการประชุมทางโทรศัพท์ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของ

คุณ

การทําการประชุมสาย

1

ในขณะที่สนทนาอยู่ ให้แตะ บันทึกการโทรปรากฏขึ้น

2

หากต้องการแสดงแผงตัวเลข ให้แตะ

3

หมุนหมายเลขของผู้เข้าร่วมรายที่สอง และแตะ ระบบจะพักสายผู้เข้าร่วมรายแรกชั่วคราว

4

วิธีการเพิ่มผู้เข้าร่วมรายที่สองเข้ากับการโทรและเริ่มการประชุม ให้แตะ

5

หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในการโทร ให้ทําซํ้าขั้นตอนด้านบน

วิธีสนทนาส่วนตัวกับผู้ร่วมประชุมในการประชุมสาย

1

ระหว่างการประชุมสายดําเนินไป ให้แตะ

จัดการการประชุมสาย

2

แตะปุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่คุณต้องการสนทนาด้วยแบบส่วนตัว

3

หากต้องการจบการสนทนาส่วนตัวและกลับสู่การประชุมสาย ให้แตะ

วิธีวางสายผู้เข้าร่วมในการประชุมสาย

1

ระหว่างการประชุมสายดําเนินไป ให้แตะ

จัดการการประชุมสาย

2

แตะ ข้างผู้ร่วมประชุมที่คุณต้องการวางสาย

วิธีวางสาย

ขณะประชุมสาย ให้แตะ