Sony Xperia Z3 Plus - การจำกัดสาย

background image

การจํากัดสาย

คุณสามารถบล็อคสายเรียกเข้าและการโทรออกทั้งหมดหรือเฉพาะบางประเภทได้ ถ้าคุณได้รับรหัส PIN2 จากผู้ให้

บริการ คุณสามารถใช้รายการหมายเลขการโทรเบอร์เฉพาะ (FDN) จํากัดการโทรออกได้ด้วย หากการสมัครของคุณ

รวมบริการวอยซ์เมล คุณสามารถส่งสายที่รับทั้งหมดจากผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงไปยังวอยซ์เมลโดยตรง หากคุณ

ต้องการบล็อคบางหมายเลข คุณสามารถไปยัง Google Play™ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่รองรับฟังก์ชันนี้

FDN ไม่ได้รองรับโดยผู้ให้บริการเครือข่ายทุกราย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบว่า SIM การ์ดของคุณหรือ

บริการเครือข่ายของคุณรองรับคุณลักษณะนี้

80

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การบล็อกสายเรียกเข้าหรือการโทรออก

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร

3

แตะ

ระงับการโทร จากนั้น เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

4

ป้อนรหัสผ่านและแตะ

เปิด

เมื่อคุณตั้งค่าการบล็อกการโทรเป็นครั้งแรก คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการบล็อกการโทร คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน

เดียวกันหากคุณต้องการแก้ไขการตั้งค่าการบล็อกการโทรในภายหลัง

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการโทรเบอร์เฉพาะ

1

จาก หน้าจอหลักของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > หมายเลขโทรเฉพาะ

3

แตะ

เปิดใช้งานการโทรเบอร์เฉพาะ หรือ เลิกใช้งานการโทรเบอร์เฉพาะ

4

ป้อนหมายเลข PIN2 ของคุณและแตะ

ตกลง

การเข้าถึงรายการผู้รับสายที่ยอมรับ

1

จาก หน้าจอหลักของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > หมายเลขโทรเฉพาะ > หมายเลขโทรเฉพาะ

ถ้าต้องการเปลี่ยน PIN2 ของ SIM การ์ด

1

จาก หน้าจอหลักแตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร

3

แตะ

หมายเลขโทรเฉพาะ > เปลี่ยน PIN2

4

ป้อนหมายเลข PIN2 ของ SIM การ์ดเดิมและแตะ

ตกลง

5

ป้อนหมายเลข PIN2 ของ SIM การ์ดใหม่และแตะ

ตกลง

6

ยืนยันหมายเลข PIN2 ใหม่และแตะ

ตกลง

การโอนสายเรียกเข้าจากรายชื่อที่เฉพาะเจาะจงไปยังข้อความเสียงโดยตรง

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

2

ค้นหาแล้วแตะ

3

เลือกรายชื่อที่คุณต้องการให้โอนสายเรียกเข้าทั้งหมดไปยังข้อความเสียงโดยอัตโนมัติ

4

แตะ >

5

ทําเครื่องหมายช่องตัวเลือกข้าง

โอนทุกสายไปยังข้อความเสียง

6

แตะ

บันทึก