Sony Xperia Z3 Plus - การประกอบ

background image

การประกอบ

อุปกรณ์รองรับนาโน SIM การ์ดเท่านั้น

วิธีเสียบ SIM การ์ดนาโน

8

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

ควํ่าอุปกรณ์ลง แล้วเปิดฝาครอบ SIM การ์ดนาโนและการ์ดหน่วยความจํา

2

ใช้เล็บมือดึงถาดออกมา

3

วางการ์ดหน่วยความจําในแนวที่ถูกต้องลงในถาด แล้วดันถาดกลับเข้าที่

4

ปิดฝาครอบ

หากคุณใส่นาโน SIM การ์ดในขณะที่อุปกรณ์ยังเปิดอยู่ อุปกรณ์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

วิธีเสียบการ์ดหน่วยความจํา

1

ปิดอุปกรณ์

2

ควํ่าหน้าจออุปกรณ์ลง แล้วเปิดฝาครอบ SIM การ์ดนาโนและการ์ดหน่วยความจํา

3

ใช้เล็บมือดึงถาดออกมา

4

วางการ์ดหน่วยความจําในแนวที่ถูกต้องลงในถาดหน่วยความจํา แล้วดันถาดกลับเข้าที่

5

ปิดฝาครอบ

ถ้าคุณดึงถาดโนขณะที่เครื่องเปิดอยู่ เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

วิธีถอดนาโน SIM การ์ด

1

เปิดฝาครอบช่องใส่ SIM การ์ดนาโนและหน่วยความจําออกมา

2

ใช้เล็บมือหรือวัตถุอื่นลากถาด SIM การ์ดนาโนออกมา

3

ดึง SIM การ์ดนาโนออกมา แล้วดันถาดกลับเข้าที่

4

ปิดฝาครอบ

วิธีถอดการ์ดหน่วยความจํา

1

ปิดอุปกรณ์

2

ควํ่าอุปกรณ์ลง แล้วเปิดฝาครอบ SIM การ์ดนาโนและการ์ดหน่วยความจํา

3

ใช้เล็บมือดึงถาดออกมา

4

ถอดการ์ดหน่วยความจําออก แล้วดันถาดกลับเข้าที่

5

ปิดฝาครอบ