Sony Xperia Z3 Plus - ข้อมูลกฎหมาย

background image

ข้อมูลกฎหมาย

Sony E6553

คู่มือผู้ใช้นี้เผยแพร่โดย Sony Mobile Communications Inc. หรือบริษัทในเครือโดยไม่มีการรับประกันใดๆ Sony Mobile

Communications Inc. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคู่มือผู้ใช้นี้อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลปัจจุบันที่ไม่เที่ยงตรง

หรือการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ์ได้ทุกเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมอยู่ในคู่มือ

ผู้ใช้ฉบับใหม่ ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพประกอบที่จัดทําขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น และอาจไม่ตรงกับอุปกรณ์จริง

152

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวไว้ในที่นี่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ

บริษัทดังกล่าว เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของที่ระบุข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัด

แจ้งในที่นี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน www.sonymobile.com/us/legal/
คู่มือผู้ใช้นี้อาจกล่าวถึงบริการหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ให้บริการภายนอกจัดหา การใช้โปรแกรมหรือบริการดังกล่าวอาจต้องมีการลงทะเบียน

แยกต่างหากกับผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ และอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม สําหรับแอปพลิเคชันที่เข้าถึงหรือใช้งานผ่าน

เว็บไซต์ภายนอก โปรดอ่านข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งาน Sony ไม่รับประกันหรือ

รับรองความพร้อมใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทอื่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสามารถดาวน์โหลด จัดเก็บ และส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติมได้ เช่น เสียงเรียกเข้า การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวอาจถูก

จํากัดหรือห้ามโดยสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการจํากัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะเป็นผู้รับผิด

ชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณดาวน์โหลดและส่งต่อจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Sony ดังนั้น

ก่อนใช้เนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้ว Sony ไม่รับประกัน

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มเติมหรือเนื้อหาอื่นๆ จากภายนอก Sony ไม่รับผิดต่อการใช้เนื้อหาเพิ่มเติมดัง

กล่าวหรือเนื้อหาอื่นๆ จากภายนอกโดยไม่เหมาะสมในทุกกรณี
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน www.sonymobile.com
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางประการของ Microsoft ห้ามไม่ให้ใช้งานหรือแจกจ่ายเทคโนโลยีดัง

กล่าวภายนอกผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft
เจ้าของเนื้อหามีสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยี Windows Media digital rights management (WMDRM) เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ของตน ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย อุปกรณ์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ WMDRM เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันโดย WMDRM หากซอฟต์แวร์ของ

WMDRM ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาอาจขอให้ Microsoft เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ในการใช้งาน WMDRM

เพื่อเล่นหรือคัดลอกเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกัน เมื่อคุณดาวน์โหลด

ใบอนุญาตเพื่อใช้กับเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน จะถือว่าคุณยอมรับว่า Microsoft อาจรวมรายการที่เพิกถอนไว้ในใบอนุญาตใช้งาน

เจ้าของเนื้อหาอาจกําหนดให้คุณต้องอัปเกรด WMDRM เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของตน หากปฏิเสธการอัปเกรด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา

ที่จําเป็นต้องใช้การอัปเกรดดังกล่าวได้
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตร AVC และ MPEG-4 visual เพื่อการใช้งานส่วน

บุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual ("วิดีโอ MPEG-4") หรือมาตรฐาน AVC

("วิดีโอ AVC") และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG- 4 หรือ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้า

และ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตโดย MPEG LA ในการจัดหาวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือ AVC ไม่มีการอนุญาตที่

ครอบคลุมถึงการใช้งานอื่นๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้

งานภายในและทางการค้า และการให้อนุญาตได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ www.mpegla.com เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง

MPEG Layer-3 ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
SONY MOBILE จะไม่รับผิดต่อการสูญหาย การลบ และ/หรือการเขียนทับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไฟล์ใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายชื่อ แทร็คเพลง และรูปภาพ) ที่เกิดจากการอัพเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยวิธีการใดๆ ที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

หรือเอกสารฉบับนี้ SONY MOBILE หรือผู้จัดหาของบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดใช้สําหรับความเสียหาย สูญหาย ความเสีย

หาย และเหตุแห่งการกระทํา (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือการละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการละเลยหรืออื่นๆ) เกินมูลค่าจริงที่คุณ

ได้ชําระในการซื้ออุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
สงวนลิขสิทธิ์

153

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น