Sony Xperia Z3 Plus - การอ่านและการส่งข้อความ

background image

การอ่านและการส่งข้อความ

แอพพลิเคชั่นการรับส่งข้อความจะแสดงข้อความของคุณเป็นบทสนทนา ซึ่งหมายความว่าข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงและ

ได้รับจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ในการส่งข้อความมัลติมีเดีย คุณจําเป็นต้องตั้งค่า MMS ที่ถูก

ต้องในอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและ MMS ที่หน้า 49

จํานวนของตัวอักษรที่คุณสามารถส่งได้ในข้อความฉบับเดียวนั้นจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและภาษาที่คุณใช้

ขนาดสูงสุดของข้อความมัลติมีเดีย ซึ่งรวมขนาดของไฟล์มีเดียที่เพิ่มจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละรายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

1

กลับไปที่รายการการสนทนา

2

โทรหาผู้ส่งข้อความ

3

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

4

ส่งและรับข้อความ

5

ส่งข้อความที่ครบถ้วน

6

เพิ่มไฟล์แนบ

วิธีสร้างและส่งข้อความ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะ

3

ป้อนชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ หรือข้อมูลรายชื่ออื่นที่คุณบันทึกเกี่ยวกับผู้รับ แล้วเลือกจากรายการที่

ปรากฏ หากผู้รับไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ป้อนหมายเลขผู้รับด้วยตนเอง

4

หากคุณต้องการส่งข้อความกลุ่ม ให้ทําขั้นตอนที่อธิบายข้างบนซํ้าเพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

5

แตะ

เขียนข้อความ และป้อนข้อความ

6

หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบ ให้เลือกตัวเลือกไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง

7

หากต้องการส่งข้อความ ให้แตะ

หากออกจากข้อความก่อนที่จะส่ง ข้อความดังกล่าวจะบันทึกเป็นแบบร่าง การสนทนาจะแท็กไว้ด้วยคําว่า ข้อความร่าง

การอ่านข้อความที่ได้รับ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ สัมผัส จากนั้น ค้นหาแล้วสัมผัส

2

สัมผัสการสนทนาที่ต้องการ

3

หากยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดข้อความได้ ให้สัมผัสที่

ข้อความที่ได้รับทั้งหมดจะได้รับการบันทึกลงในหน่วยความจําอุปกรณ์ ตามค่าเริ่มต้น

91

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีตอบข้อความ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะการสนทนาที่มีข้อความ

3

ใส่คําตอบ แล้วแตะ

วิธีส่งต่อข้อความ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะการสนทนาที่มีข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ

3

แตะข้อความที่ต้องการส่งต่อค้างไว้ แล้วแตะ

ส่งต่อข้อความ

4

ป้อนชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ หรือข้อมูลรายชื่ออื่นที่คุณบันทึกเกี่ยวกับผู้รับ แล้วเลือกจากรายการที่

ปรากฏ หากผู้รับไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ป้อนหมายเลขผู้รับด้วยตนเอง

5

แก้ไขข้อความถ้าจําเป็น แล้วแตะ

การบันทึกไฟล์ในข้อความที่ได้รับ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ สัมผัส จากนั้น ค้นหาแล้วสัมผัส

2

หากยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดข้อความได้ ให้สัมผัสที่ข้อความนั้นๆ

3

สัมผัสไฟล์ที่ต้องการบันทึกค้างแล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ