Sony Xperia Z3 Plus - การจัดระบบข้อความของคุณ

background image

การจัดระบบข้อความของคุณ

วิธีลบข้อความ

1

จาก

หน้าจอหลัก ให้แตะ จากนั้นค้นหา แล้วแตะ

2

แตะการสนทนาที่มีข้อความที่ต้องการลบ

3

แตะข้อความที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ

ลบข้อความ > ลบ

วิธีลบการสนทนา

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก แล้วค้นหาแล้วแตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ลบการสนทนา

3

เลือกช่องตัวเลือกของบทสนทนาที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ >

ลบ

วิธีการติดดาวข้อความ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ จากนั้น ค้นหาและแตะ

2

แตะบทสนทนาที่คุณต้องการเปิด

3

แตะข้อความที่คุณต้องการติดดาวค้างไว้ จากนั้นแตะ

เพิ่มดาว

4

หากต้องการเอาดาวออกจากข้อความ ให้แตะข้อความที่ติดดาวค้างไว้ จากนั้นแตะ

ลบดาว

วิธีการดูข้อความที่ติดดาว

1

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ข้อความติดดาว

3

ข้อความที่ติดดาวทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในรายชื่อ

วิธีค้นหาข้อความ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะ

3

ป้อนคําหลักเพื่อค้นหา ระบบจะแสดงรายการผลการค้นหา

92

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น