Sony Xperia Z3 Plus - การเพิ่มความเป็นส่วนตัวของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

background image

การเพิ่มความเป็นส่วนตัวของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ คุณจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าแป้นพิมพ์และการป้อนข้อความอื่นๆ ที่จะ

ช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าตัวเลือกสําหรับภาษาเขียน การคาดเดาและแก้ไขข้อความ คุณจะได้รับคําแนะนํา

ครั้งละหนึ่งภาษาโดยการปิดใช้คุณสมบัติการตรวจจับภาษาอัจฉริยะ
แป้นพิมพ์สามารถใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันรับส่งข้อความและแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อเรียนรู้รูปแบบการเขียน

นอกจากนี้ ยังมีคู่มือการปรับเพื่อความเป็นส่วนตัวซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าพื้นฐานส่วนใหญ่อย่างรวดเร็ว คุณ

สามารถเลือกใช้แป้นพิมพ์อื่นและสลับไปมาระหว่างแป้นพิมพ์ได้ ตัวอย่าง คุณสามารถเลือกแป้นพิมพ์ภาษาจีนของ

Xperia™ หรือแป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นของ Xperia™

การตั้งค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

1

เมื่อคุณใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ

2

แตะ แล้วแตะ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์ และเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

3

หากต้องการเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนสําหรับการป้อนข้อความ ให้แตะ

การเขียนภาษา และเลือกช่องทํา

เครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

4

แตะ

ตกลง เพื่อยืนยัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าการแนะนําคํา

1

เมื่อคุณป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์ > ระบบแนะนําการสะกดคํา

3

เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

วิธีเลือกแป้นพิมพ์อื่น

1

เมื่อป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะ ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

2

เลือกตัวเลือก

วิธีเปลี่ยนภาษาเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนมากกว่าหนึ่งภาษาและปิดการตรวจจับภาษาอัจฉริยะ หรือหากภาษาที่เลือกอยู่

ในกลุ่มที่ไม่ใช่ภาษาละติน

เมื่อป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะไอคอนภาษาเขียนเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาเขียนที่

เลือก เช่น แตะ จนกว่าภาษาที่เขียนจะปรากฏขึ้น

หากต้องการใช้รูปแบบการเขียนของคุณ

1

เมื่อคุณป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์ > ใช้ลักษณะการเขียนของฉัน และเลือกแหล่งข้อมูล

วิธีเปิดหรือปิดการตรวจจับภาษาอัจฉริยะ

การตรวจจับภาษาอัจฉริยะสามารถใช้ได้เฉพาะกลุ่มภาษาละตินเท่านั้น

1

เมื่อแป้นพิมพ์ปรากฏในหน้าจอ ให้แตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์

3

แตะ

การเขียนภาษา แล้วเลือกช่องภาษาที่ต้องการ

4

แตะแถบเลื่อน

การตรวจภาษาอัจฉริยะ

การเลือกรูปแบบเค้าโครงแป้นพิมพ์

อาจไม่มีรูปแบบเค้าโครงแป้นพิมพ์บนหน้าจอสําหรับภาษาเขียนบางภาษา คุณสามารถเลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์อื่นสําหรับภาษา

เขียนแต่ละภาษา

74

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

เมื่อคุณป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์

3

แตะ

การเขียนภาษา จากนั้นแตะ ซึ่งอยู่ติดกับภาษาเขียน

4

เลือกรูปแบบเค้าโครงแป้นพิมพ์

5

แตะ

ตกลง เพื่อยืนยัน

75

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น