Sony Xperia Z3 Plus - การตั้งค่าเสียง

background image

การตั้งค่าเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงริงโทนสําหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน ตลอดจนการเล่นเพลงและวิดีโอ

การปรับระดับเสียงริงโทนด้วยปุ่มปรับระดับเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การปรับระดับเสียงการเล่นสื่อด้วยปุ่มระดับเสียง

เมื่อเล่นเพลงหรือชมวิดีโอ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง แม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อก

การเปิดโหมดสั่น

กดปุ่มปรับระดับเสียงลงอีกครั้งจนกว่าจะแสดง

59

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีปรับระดับเสียง

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง

3

ลากแถบเลื่อนเสียงไปยังตําแหน่งที่ต้องการ

คุณยังสามารถกดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง จากนั้นแตะ เพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า การเล่นสื่อ หรือระดับเสียงการปลุก

แยกกัน

วิธีตั้งค่าอุปกรณ์ให้สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง

3

แตะแถบเลื่อน

สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้าด้วย เพื่อเปิดฟังก์ชัน

วิธีตั้งเสียงเรียกเข้า

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง > เสียงริงโทนของโทรศัพท์

3

เลือกตัวเลือกจากรายการหรือแตะ และเลือกไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์

4

เมื่อต้องการยืนยัน ให้แตะ

เสร็จสิ้น

วิธีเลือกเสียงการแจ้งเตือน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง > เสียงการแจ้ง

3

เลือกตัวเลือกจากรายการหรือแตะ และเลือกไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์

4

เมื่อต้องการยืนยัน ให้แตะ

เสร็จสิ้น

บางแอปพลิเคชันมีเสียงแจ้งเตือนเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้จากการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

วิธีเปิดใช้สัญญาณเสียงโทน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง > เสียงอื่นๆ

3

แตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดหรือปิดเสียงโทนตามต้องการ