Sony Xperia Z3 Plus - Gmail™‎

background image

Gmail™

Upami anjeun gaduh akun Google™, anjeun tiasa make aplikasi Gmail™ pikeun maca

jeung nulis talatah surelek.

1

Nempo daptar kabeh akun Gmail jeung polder

2

Neangan talatah surelek

3

Daftar talatah surelek

4

Tulis talatah surelek

Cara diajar leuwih lengkep ihwal Gmail™

Sawaktos aplikasi Gmail kabuka, ketok , teras panggihan jeung ketok

Pitulung

& eupan balik.

95

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.