Sony Xperia Z3 Plus - Nuliskeun teks make input sora

background image

Nuliskeun teks make input sora

Sawaktos Anjeun nuliskeun teks, Anjeun bisa make pungsi input sora sanes ngetikkeun

kecap. Anjeun ngan perlu ngomongkeun kecap nu rek ditulis. Input sora teh teknologi

percobaan ti Google™, jeung disadiakeun pikeun sababaraha basa tur kawasan. Anjeun

kudu ngaktipkeun input sora samemeh Anjeun tiasa mimiti make aplikasi eta.

Cara ngaktipkeun input sora

1

Basa kibor di layar dipintonkeun, ketok .

2

Ketok , terus ketok

Setelan kibor.

3

Ketok geseran

Tombok ketik sora Google™. Upami pungsi diaktipkeun,

nembongan dina kibor Anjeun.

Cara nuliskeun teks make input sora

1

Open kibor di layar sareng pastikeun yen fitur input sora diaktipkeun.

2

Ketok . Waktu nembongan, ngomong pikeun ngasupkeun teks.

3

Lamun geus rengse, ketok deui . Teks nu diusulkeun nembongan.

4

Edit teks sacara manual lamun perlu.