Sony Xperia Z3 Plus - Make log telepon

background image

Make log telepon

Dina log teleponn, Anjeun tiasa ningali sauran nu kaliwat , nu katampi sareng nu

kaputer .

78

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara muka log telepon

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok .

Nempo telepon lasut

1

Pas anjeun boga telepon lasut, ditembongkeun dina bar status. Sered baris

status ka handap.

2

Ketok

Telepon lasut.

Cara nelepon nomer ti log telepon Anjeun

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok . Daptar telepon kumplit dipintonkeun.

3

Pikeun nelepon hiji nomer sacara langsung tina daptar telepon kumplit, ketok di

sisi nomer. Jang ngedit eta nomer samemeh nelepon, rampa terus tahan nomer,

terus ketok

Edit nomer samemeh nelepon.

Pikeun nambah nomer tina daptar telepon kumplit kana kontak anjeun

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok .

3

Ketok nomer nu dipintonkeun dina daptar telepon kumplit, terus pilih

Damel

kontak anyar atawa Tambah kontak.

4

Edit wincik kontak, terus ketok

SIMPEN.

Jang nempo pilihan daptar telepon kumplit

Sawaktos log telepon dibuka, ketok .

Anjeun bisa oge ngakses setelan telepon umum make parentah di luhur.