Sony Xperia Z3 Plus - Nransper kontak

background image

Nransper kontak

Aya sababaraha cara pikeun nransferkuen kontak ka alat anyar Anjeun. Anjeun bisa

nyingkronkeun kontak tina akun online atawa langsung ngimpor kontak tina alat sejen.

Nransper kontak make akun online

Upami anjeun nyingkronkeun kontak di alat anjeun nu lila atawa komputer make akun
online, contona, Google Sync™, atawa Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, anjeun tiasa

nransper kontak anjuen ka alat nu anyar make akun eta.

Cara nyingkronkeun kontak di alat anyar Anjeun sareng hiji akun sinkronisasi

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok , terus ketok

Atur akun.

3

Pilih akun nu hayang disinkronkan ka kontak anjeun, teras ketok >

Singkronkeun

ayeuna.

Anjeun perlu asup ka akun singkronisasi nu kakait sateuacan nyingkronkeun kontak ka akun

eta.

Metodeu transper kontak nu sejen

Aya sababaraha cara pikeun nransfer kontak ti alat nu lila ka alat nu anyar Anjeun.
Contona, Anjeun tiasa niron kontak ka kartu memori, make teknologi Bluetooth

®

, atawa

nyimpen kontak ka kartu SIM. Kanggo inpo husus lainna tentang cara nransfer kontak ti

alat nu lila, baca Buku pituduh nu kakait.

Cara ngimpor kontak ti kartu memori

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Pencet , teras ketok

Impor/ekspor > Impor tina kartu SD atawa panyimpenan

internal (payil .vcf).

3

Pilih tempat nyimpen kontak anjeun.

4

Ketok

Kartu SD.

5

Pilih payil nu hayang diimpor ku cara ngetok payil.

Ngimpor kontak make teknologi Bluetooth

®

1

Pastikeun pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun jeung alat anjeun disetel ka bisa

katingali.

2

Waktu anjeun dibere beja ihwal payil nu bakal masuk ka alat anjeun, sered bar

status ka handap jeung ketok bewara pikeun nampa payill nu keur ditransper.

3

Ketok

Tampa pikeun ngamimitian transper payil.

4

Sered bar status ka handap. Upami transper geus rengse, ketok bewara.

5

Ketok payil nu ditarima tur pilih tempat nyimpen kontak anjeun.

Cara ngimpor kontak tina kartu SIM

Waktos nransfer kontak ka atawa ti kartu SIM, sababaraha kontak bisa digandakeun dina

tujuan. Pikeun inpormasi ngeunaan cara menerkeun ieu, tempo

Ngahindarkeun panulisan

ganda dina aplikasi Kontak

dina kaca 87.

1

Tina

Layar mimiti, ketok , terus ketok .

2

Ketok , terus ketok

Impor/ekspor > Impor ti kartu SIM.

3

Pilih tempat nyimpen kontak anjeun.

4

Pilih kontak jang diimpor. Cara ngimpor kontak individual, panggihan tur ketok

kontak. Pikeun ngimpor sadaya kontak, ketok . terus ketok

Impor kabeh.

85

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.