Sony Xperia Z3 Plus - NFC

background image

NFC

Pake Near Field Communication (NFC-Komunikasi Widang Caket) pikeun ngabagi data

sareng alat nu sejen, kawas video, poto, alamat kaca web, payil musik atawa kontak.

Anjeun oge tiasa make NFC pikeun nyeken tag nu mere inpo nu langkung lengkep

ngeunaan produk atawa laden jeung tag nu ngaktipkeun pungsi nu tangtu dina alat

anjeun.
NFC teh mangrupakeun teknologi nirkabel nu jarak maksimumna hiji centimeter, jadi alat

nu babagi data kudu pacaket-caket. Samemeh make NFC, aktipkeun heula pungsi NFC,

tur layar alat anjeun kudu aktip.
Wewengkon deteksi NFC aya di bagean tukang alat. Cekel alat Anjeun silih deukeut ka

alat sejen atawa pamaca NFC jadi wewengkon deteksi NFC silih noel.

NFC bisa jadi teu sadia di sadaya nagara atawa kawasan. Make aplikasi nu tangtu,

sababaraha pungsi NFC tiasa diaktipkeun sanaos alat dipareuman. Perlu dicatet yen teu

sadaya alat ngarojong fitur ieu.

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun pungsi NFC

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Deui.

3

Tina geseran

NFC.

Cara ngabagikeun kontak ka alat sejen nganggo NFC

1

Pastikeun yen kadua alat eta gaduh pungsi NFC nu diaktipkeun, tur kadua layarna

aktif jeung dibuka.

2

Jang ningali kontak, buka

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

3

Ketok kontak anu Anjeun hoyong bagikeun.

4

Tahan alat Anjeun jeung alat nu narimanasilih deukeut jadi wewengkon deteksi

NFC di unggal alat noel. Waktos alat nyambung, gambar leutik kontak bakal

nembongan.

5

Ketok gambar leutik eta pikeun mimitian nransper.

6

Waktos transper rengse, inpormasi kontak disimpen dina alat nu narima jeung

dipintonkeun dina layar.

129

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngabagikeun payil musik jeung alat sejen make NFC

1

Pastikeun yen alat Anjeun jeung alat nu narima geus ngaktipkeun pungsi NFC,

sareng yen layar duanana aktip jeung dibuka.

2

Pikeun muka aplikasi Musik, ketok , teras panggihan jeung ketok .

3

Pilih kategori musik tur kotektak ka lagu nu Anjeun hayang bagikeun.

4

Ketok lagu pikeun muterkeunana. Anjeun tiasa ngetok pikeun ngareureuhkeun

lagu. Transper tetep jalan sanajan lagu diputer atawa direureuhkeun.

5

Pastikeun yen trek dipinton dina layar pinuh.

6

Tahan alat Anjeun jeung alat nu narimanasilih deukeut jadi wewengkon deteksi

NFC di unggal alat noel. Waktos alat nyambung, gambar leutik lagu bakal

nembongan.

7

Ketok gambar leutik eta pikeun mimitian nransper.

8

Waktos transper rengse, payil musik disimpen dina alat nu narima.

9

Pikeun minton payil musik, Ketok dua kali bar status pikeun ngabuka panel

Bewara, teras ketok

Beam rengse.

Cara ngabagikeun poto atawa video ka alat sejen nganggo NFC

1

Pastikeun yen kadua alat eta gaduh pungsi NFC nu diaktipkeun, tur kadua layarna

aktif jeung dibuka.

2

Pikeun nempo poto sareng video dina alat Anjeun, buka

Layar mimiti Anjeun,

ketok , teras panggihan tur ketok

Albeum.

3

Ketok poto atawa video nu Anjeun hoyong bagikeun.

4

Tahan alat Anjeun jeung alat nu narimanasilih deukeut jadi wewengkon deteksi

NFC di unggal alat noel. Upami alat nyambung, gambar leutik poto atawa video

nembongan.

5

Ketok gambar leutik eta pikeun mimitian nransper.

6

Waktos transper rengse, poto atawa video disimpen dina alat nu narima.

Cara ngabagikeun alamat web ka alat sejen nganggo NFC

1

Pastikeun yen kadua alat eta gaduh pungsi NFC nu diaktipkeun, tur kadua layarna

aktif jeung dibuka.

2

Ti

Layar mimiti, ketok .

3

Pikeun muka pangotektak web, panggihan tur ketok .

4

Muat kaca web nu Anjeun hoyong bagikeun.

5

Tahan alat Anjeun jeung alat nu narimanasilih deukeut jadi wewengkon deteksi

NFC di unggal alat noel. Waktos alat nyambung, gambar leutik kaca web bakal

nembongan.

6

Ketok gambar leutik eta pikeun mimitian nransper.

7

Waktos transper rengse, kaca web eta dipintonkeun dina layar alat nu narima.

Nyeken tag NFC

Alat Anjeun tiasa nyeken sababaraha tipeu tag NFC jang nampa inpormasi tambahan,

sapertos alamat web. Contona, alat eta bisa nyeken tag nu ditempelkeun ka poster, dina

iklan billboard, atawa di sisi produk nu aya di toko ritel.

Cara nyeken tag NFC

1

Pastikeun yen pungsi NFC alat anjeun aktip tur nu layarna aktif jeung dibuka.

2

Teundeun alat Anjeun di luhureun tag supados wewengkon deteksi NFC telepon

tiasa noel tag eta. Alat Anjeun nyeken tag tur nampilkeun eusi nu dikumpulkeun.

Ketok eusi tag pikeun mukakeunana.

Nyambungken alat nu cocog sareng NFC

Anjeun tiasa nyambungkeun alat Anjeun ka alat nu cocog sareng NFC sejenna nu dijieun

ku Sony, sapertos speaker atawa headphone. Basa nyieun jinis sambungan ieu, tingal ka

buku pituduh ti alat nu cocog eta kanggo inpo nu lain.

Anjeun kudu gaduh Wi-Fi atawa Bluetooth® nu diaktipkeun dina kadua alat eta supados

sambungan tiasa berpungsi.

130

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.