Sony Xperia Z3 Plus - Setelan kamera umum

background image

Setelan kamera umum

Modeu motret

Gesek layar pikeun milih modeu motret nu dipikahoyong atawa ka daptar aplikasi.

Manual

Ku cara manual ngatur setelan kamera sapertos resolusi, imbangan bodas, jeung ISO.

Otomatis superior

Optimalkeun setelan Anjeun pikeun cocog ka pamandangan nu mana wae.

Kamera video

Ku cara manual ngatur setelan video sapertos resolusi jeung modeu pokus.

Aplikasi kamera

Pilih aplikasi kamera ku cara manual.

Aplikasi kamera

Sound Photo

Moto sareng sora latar tukang.

Epek AR

Moto atawa ngarekam video ku pamandangan jeung karakter virtual.

Epek kreatip

Terapkeun épék ka poto atawa vidéo.

Panorama Sapu

Moto sudut lebar sareng panoramik.

Raray dina gambar

104

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Moto make kamera hareup sareng tukang sacara babarengan.

Potret gaya

Moto sareng gaya potret waktu-sabenerna.

Timeshift video

Jieun video susunan gancang pisan tur terapkeun epek gerak laun.

Video 4K

Rekam video make definisi ultra luhur 4K

Timeshift burst

Teang poto nu panghadena di antawis urutan gambar.

Multi kamera

Rekam pamandangan nu sami ti sababaraha sudut dina layar tunggal.

Topeng AR

Pake raray sejen jang nutupan raray anjeun.

Sweep Panorama

Anjeun tiasa nyandak poto sudut lebar sareng poto panorama ti arah horisontal atawa

vertikal ku cara gerakan pencet-tur-sapu nu gampang.

Pikeun nyandak poto panoramik

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

, teras pilih .

3

Pikeun milih arah pamotretan, ketok

.

4

Pencet kenop kamera tur pindahkeun kamera lalaunan tur ajeg dina arah gerakan

nu dituduhkeun di layar.

Potret Gaya

Anjeun bisa make pitur Potret Gaya jang mere epek kana poto potret nu ku Anjeun

eukeur dipoto, jadi yakin hasilna bakal alus. Anjeun bisa oge make setelan

Nyorot sihir

jang nambahkeun pola spot caang dina mata.

Pikeun make fitur Potret gaya

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

, teras pilih .

3

Jang mintonkeun kabeh gaya, ketok ngaran gaya nu keur dipilih, contona,

Glmbg.

4

Jang nambahkeun gaya nu sejen, ketok

Nu lain.

5

Pilih gaya nu hayang dipake ku Anjeun, terus ketok jang moto.

Pikeun make fitur Magic beam

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar pikeun milih

teras pilih > .

3

Pikeun masang epek spot caang di jero panon, pilih pola nu dihususkeun.

Epek AR

Anjeun tiasa nambahkeun epek AR (augmented reality) ka poto atawa video Anjeun tur

nyieun poto atawa video eta jadi leuwih rame. Basa make kamera, setelan iey ngidinan

Anjeun ngagabungkeun pamandangan 3D ka poto atawa video Anjeun. Anjeun ngan

milih pamandangan nu dipikahoyong tur nyaluyukeun posisina di jandela tempo heula.

Video robah waktu

Anjeun bisa ngarekam video susunan gancang dina 120 susunan per detik terus

nerapkeun epek jadi Anjeun bisa muter deui sawareh atawa kabeh video dina gerak laun.

105

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Beungeut dina gambar

Anjeun bisa make Modeu beungeut na gambar jang ngahurungeun kamera hareup jeung

utama babarengan, jadi Anjeun bisa moto diri Anjeun bareng jeung subjek.

Timeshift burst

Kamera nyokot urutan 61 poto dina mangsa dua detik – sadetik saacan jeung

saenggeus Anjeun ngetok kenop kamera dina-layar. Jadi Anjeun bisa nempoan deui tur

neangan gambar nu pang alusna.

Pikeun make Timeshift burst

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

, teras pilih .

3

Moto. Poto nu tos dicandak bakal nembongan di panempoan gambar leutik.

4

Gulung dina gambar leutikna terus pilih poto nu ku Anjeun hoyong disimpen, terus

ketok .

Modeu kamera multi

Modeu kamera multi bisa nyokot poto atawa video nu ngahijikeun dua juru ti dua sumber

nu beda. Dua pintonan kamera mecenghul dina layar alat Anjeun – hiji tina kamera
Anjeun jeung hiji deui tina alat Xperia

®

nu disambungkeun atawa kamera Sony nu

ngarojong NFC and teknologi Wi-Fi Direct

®

.

Jadi, contona, lamun Anjeun keur di konser jeung Anjeun hoyong nyokot poto nu

ngahijikeun gambar atawa video ben tina juru hiji jeung panongton tina juru sejenna,

Anjeun bisa make Modeu kamera multi jang epek nu alus.
Anjeun bisa ngeset Modeu kamera multi make NFC, nu bakal muka pamasangan dua
alat make teknologi Wi-Fi Direct

®

.

Pikeun make modeu Multi kamera

1

Aktipkeun pungsi NFC di kadua alat nu hoyong Anjeun sambungkeun.

2

Aktipkeun kamera dina alat Anjeun.

3

Gesek layar jang milih

, teras pilih .

4

Dina layar na alat duanana, ketok .

5

Toel wewengkon deteksi NFC di unggal alat babarengan. Kadua alat ayeuna
disambungkeun nganggo teknologi Wi-Fi Direct

®

.

6

Saenggeus alat nyambung, dua pintonan kamera mecenghul dina layar alat

Anjeun – hiji tina kamera Anjeun jeung hiji deui tina alat nu disambungkeun.

7

Pikeun ngatur deui atawa nata deui pintonan kameran, ketok

.

8

Lamun Anjeun geus beres ngedit terus geus siap nyokot poto atawa video ahir nu

dihijikeun, ketok

Rengse > .

AR mask

Pake pitur AR mask jang ngedokan poto selfie beungeut Anjeun ku gambar beungeut ti

manusa atawa sato sejen. Contona, Anjeun bisa ngahijikeun beungeut Anjeun jeung

beungeut babaturan jang nyieun poto selfie nu taya duana.

Pikeun make fitur topeng AR

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar pikeun muka

, teras pilih .

3

Arahkeun kamera ka hiji beungeut, teras pilih topeng nu Anjeun hoyong pake.

4

Pikeun nyandak poto, kahiji ketok pikeun nyumputkeun sadaya topeng, teras

ketok .

5

Pikeun mintonkeun deui sadaya jinis topeng, teangan beungeut dina pigura

berwarna nu nembongan dina layar tempo heula di kamera Anjeun, teras ketok .

106

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngundeur aplikasi kamera

Anjeun tiasa ngundeur aplikasi kamera haratis atawa nu mayar ti Google Play™ atawa

Sony Select sejenna. Samemeh Anjeun mimiti ngunder ti, pastikeun sambungan internet

Anjeun jalan, langkung sae ti Wi-Fi kanggo ngawatesan beaya patalimarga data.

Pikeun ngundeur aplikasi kamera

1

Buka aplikasi kamera.

2

Gesek layar jang milih

, teras ketok .

3

Pilih aplikasi nu Anjeun hoyong undeur, teras turutan parentah pikeun nyalsekeun

pamasangan.

Deteksi raray otomatis

Kamera otomatis ngadeteksi raray jeung minton raray make bingkai. Pigura nu warnaan

nempokeun beungeut mana nu geus dipilih jadi pokus. Pokus disetel kana beungeut nu

pangdeukeutna ka puseur kamera. Anjeun oge bisa ngetok salah sahiji pigura pikeun

milih beungeut mana nu kuduna jadi pokus.

Nyokot otomatis

Aktipkeun nyokot otomatis pikeun nyokot gambar otomatis make salah sahiji opsi di

handap.

Smile Shutter

Pake tehnologi Smile Shutter™ pikeun moto ramo basa keur seuri. Kamera ngadeteksi nepi ka lima rupa

jeung milih hiji rupa kanggo deteksi keom jeung pokus otomatis. Sawaktos rupa nu dipilih seuri, kamera

sacara otomatis nyandak poto.

Pareum

Upami modeu motret pareum, anjeun bisa moto make kenop jepret atawa kenop kamera.

Cara ngaktipkeun Smile Shutter™

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok .

3

Panggihan tur ketok

Téwak otomatis > Smile Shutter.

4

Sawaktos kamera dibuka tur

Smile Shutter dihurungkeun, arahkeun kamera ka

subyek Anjeun. Kamera milih rupa mana nu bade difokuskeun.

5

Raray nembongan di jero bingkai berwarna tur poto dicandak sacara otomatis

sagancangna saenggeus seuri kadeteksi.

6

Upami taya seuri nu dideteksi, Anjeun bisa mencet kenop kamera pikeun moto

sacara manual.

Nyimpen lokasi geograpis poto

Aktipkeun pungsi Simpen lokasi pikeun nambahkeun pikeun mere geotag poto -

nyimpen perkiraan lokasi geograpis mun anjeun moto. Lokasi geograpis ditangtukeun ku

jaringan nirkabel jeung teknologi GPS.
Pas mucunghul dina layar kamera, Nyimpen lokasi dihurungkeun tapi posisi geograpis

can kapanggih. Lamun mucunghul, Nyimpen lokasi dihurungkeun tur lokasi geografis

sadia, jadi lokasi geograpi bisa ditambahkeun ka poto anjeun. Mun salah sahiji ti dua

lambang éta teu nembongan, Nyimpen lokasi dinoanktipkeun.

Pikeun ngaktipkeun geotag

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok .

3

Ketok

Deui, terus ketok geseran di gigireun Simpen lokasi pikeun ngaktipkeun

atawa nganonaktipkeun pungsi.

4

Upami anjeun ngaktipkeun geotagging, Anjeun dipenta ngaktipkeun Ladenan

lokasi upami teu acan diaktipkeun. Ketok

OKE, teras ketok geseran Lokasi.

107

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyandak gambar ku noel

Make Nyandak gambar ku noel, cekap ketok di mana wae dina layar pikeun moto.

Hurung

Ukur kaméra hareup

Pareum

Baris grid

Anjeun bisa make baris grid sabage alat bantos visual sawaktos motret pikeun mantuan

Anjeun manggihan komposisi nu bener pikeun poto Anjeun.

Baris grid saukur dipinton dina layar kamera sawaktos motret, jeung teu nembongan dina

poto ahir.

Tilikan poto otomatis

Anjeun bisa milih jang nilik vidéo saenggeus anjeun nyokot gambar.

Hurung

Saeunggeus anjeun moto, tilikan poto nembongan di pojok handap katuhu layar salila 3 detik.

Ukur kaméra hareup

Saeunggeus anjeun moto make kamera hareup, oto nembongan di pojok handap katuhu layar salila 3 detik.

Pareum

Poto atawa vidéo disimpen saenggeus anjeun nyokot gambar, jeung moal aya panilikan némbongan.

Pake kenop Polumeu jadi

Anjeun tiasa milih cara make kenop polumeu waktos moto.

Zum

Pake kenop polumeu ngazum gede atawa leutik.

Polumeu

Pake kenop polumeu pikeun ngatur polumeu bewara, rington jeung musik.

Jepret

Pake kenop polumeu pikeun moto.

Sora

Upami Anjeun nyandak poto atawa mimitian ngarekam video, Kamera ngaluarkeun sora

jepret. Upami Anjeun make pangatur waktu otomatis, ieu bakal ngaluarkeun sora bip

pikeun nyirian ngitung mundur. Anjeun bisa milih pikeun ngaktipkeun atawa mareuman

sora ieu.

Panyimpenan data

Anjeun tiasa milih pikeun nyimpen data Anjeun ka kartu SD nu tiasa dicabut atawa ka

panyimpenan internal alat Anjeun.

Panyimpenan internal

Poto atawa video disimpen ka memori alat Anjeun.

Kartu SD

Poto atawa video disimpen ka kartu SD.

Buka rusuh

Gunakeun setelan buka rusuh jang muka kamera lamun layar dikonci.

Ngan ngajalankeun

108

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera mun layar dikonci ku cara mencet jeung nahan

kenop kamera.

Jalankeun tur potret

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera jeung motret otomatis mun layar dikonci ku cara

mencet jeung nahan kenop kamera.

Jalan jeung rékam vidéo

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera jeung mulai nyokot video mun layar dikonci ku cara

mencet jeung nahan kenop kamera.

Pareum

Cara ngatur warna sareng kacaangan

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok >

Warna sareng kacaangan.

3

Sered geseran ka posisi nu dipikahoyong pikeun ngatur warna sareng kacaangan.

Setelan ieu ngan sadia dina mode Superior otomatis jeung modeu Kamera video.

Imbangan bodas

Setélan ieu, ogé sadia di

Manual modeu motrét, ngaluyukeun kasaimbangan pulas

nurutkeun kayaan kacaangan. Anjeun ogé tiasa ngaluyukeun eksposur sacara manual

dina wewengkon -2.0 EV nepi ka +2.0 EV. Contona, anjeun bisa ningkatkeun kacaangan

gambar atawa nurunkeun eksposur ku cara ngetok kadali tambah atawa kurang luyu

jeung kahayang lamun ikon setélan imbangan bodas dipintonkeun.

Otomatis

Saluyukeun kasaimbangan warna sacara otomatis pikeun nyocogkeun ka kaayaan kacaangan.

Pijer

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kaayaan kacaangan nu haneut, saperti di handapeun bohlam.

Caang

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kacaangan fluoresensi.

Beurang

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kaayaan di luar rohangan nu cerah.

Mendung

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo langit nu pinuh awan.