Sony Xperia Z3 Plus - Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun

background image

Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun

Anjeun bisa ngabagikeun koneksi data seluler Anjeun jeung alat sejen make sababaraha

cara:

Ranggitan USB: bagikeun koneksi data seluler Anjeun jeung hiji komputer nganggo kabel

USB.

Ranggitan Bluetooth® – bagikeun koneksi data seluler Anjeun nepi ka opat alat sejen

ngalangkungan Bluetooth®.

Hotspot portabel – bagikeun koneksi data seluler Anjeun babarengan nepi ka 10 alat

sejen liwat Wi-Fi, kaasup alat nu ngarojong teknologi WPS.

52

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngabagikeun sambungan data Anjeun make kabel USB

1

Sambungkeun alat Anjeun ka hiji komputer, make kabel USB nu disayagikeun

sareng alat Anjeun.

2

Tina

Layar mimiti, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port.

4

Ketok geseran

Ranggitan USB, terus ketok OKE upami ditaros. dipinton dina

bar status saenggeus nyambung.

5

Pikeun ngeureunkeun sambungan data anjeun, ketok geseran

Ranggitan USB,

atawa pegatkeun sambungan kabel USB.

Anjeun teu tiasa babagi koneksi data alat ajeun sareng kartu SD liwat kabel USB di waktu nu

sami.

Cara ngabagikeun sambungan data seluler Anjeun sareng alat Bluetooth® nu sejen

1

Pastikeun yen alat Anjeun sareng alat Bluetooth® nu sejen eta tos

disapasangkeun tur patalimarga data seluler eta diaktipkeun dina alat Anjeun.

2

Alat Anjeun: Tina Layar mimiti, ketok .

3

Teangan terus ketok geseran

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port

terus ketok geseran

Ranggitan Bluetooth pikeun ngaktipkeun pungsi.

4

Alat Bluetooth®: Setel alat supados alat eta tiasa meunangkeun koneksi jaringan

make Bluetooth®. Upami alat eta komputer, tingal parentah nu sasuai pikeun

ngarengsekeun setelan. Lamun alatna make sistem operasi Android™, ketok ikon

setelan di sisi ngaran alat nu dipasangkeun dina

Setelan > Bluetooth > Alat nu

disapasangkeun, terus cirian kotak centang Aksés Internét.

5

Alat Anjeun: Antosan nembongan dina bar status. Saatos eta nembongan,

setelan rengse.

6

Ketok geseran

Ranggitan Bluetooth deui pikeun nganonaktipkeun pungsi.

Pungsi

Ranggitan Bluetooth dipareuman unggal Anjeun mareuman alat Anjeun atawa

mareuman pungsi Bluetooth®.

Make alat anjeun minangka hotspot Wi-Fi portabel

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port.

3

Ketok

Setelan hotspot portabel > Ngonpigurasi hotspot.

4

Asupkeun inpormasi

Ngaran jaringan (SSID).

5

Pikeun milih jinis kaamanan, toel widang

Kaamanan. Lamun disuhunkeun,

tuliskeun kecap akses.

6

Ketok

SIMPEN.

7

Ketok , teras ketok panggeser

Hotspot portabel pikeun ngaktipkeun pungsi.

8

Upami ditaros, ketok

OKE jang ngonpirmasi. nembongan dina bar status pas

hotspot Wi-Fi portabel tos aktip.

Cara ngidinan alat nu ngarojong WPS pikeun make sambungan data seluler Anjeun

1

Pastikeun alat Anjeun manglaku jadi hotspot portabel.

2

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port >

Setelan hotspot portabel.

4

Dina

Ngonpigurasi hotspot, pastikeun hotspot portabel Anjeunis diamankeun ku

kecap akses.

5

Aktipkeuin

Bisa diteang, upami dinonaktipkeun.

6

Ketok

Kenop Pencet WPS, terus turutan pituduh nu cocog. Alternatip sejen,

ketok >

Entri PIN WPS, terus asupkeun PIN nu nembongan di alat nu ngarojong

WPS.

53

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngaganti ngaran atawa ngamankeun hotspot Seluler Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port.

3

Ketok

Setelan hotspot portabel > Ngonpigurasi hotspot.

4

Asupkeun inpormasi

Ngaran jaringan (SSID).

5

Pikeun milih jinis kaamanan, toel widang

Kaamanan.

6

Lamun disuhunkeun, tuliskeun kecap akses.

7

Ketok

SIMPEN.