Sony Xperia Z3 Plus - Layar aplikasi

background image

Layar aplikasi

Layar Aplikasi, nu dibuka ku anjeun tina layar Utama, ngandung aplikasi nu geus

dipasang dina alat anjeun kitu oge sareng aplikasi nu diundeur ku anjeun.

Nempo sadaya aplikasi di layar Aplikasi

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu alayar Aplikasi.

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun daptar aplikasi nu disarankeun

Mimiti kalina anjeun muka layar aplikasi, Anjeun dibere pilihan pikeun ngaktipkeun atawa

nganonaktipkeun daptar aplikasi nu disarankeun. Anjeun bisa ngaktifkeun atawa

nganonaktifkeun fitur ieu engke ku nuturkeun lengkah di handap ieu:

1

Toél jeung tahan widang mana waé di layar Utama anjeun nepi ka alatna ngageter,

terus ketok .

2

Ketok geseran

Rékoméndasi aplikasi.

Cara muka aplikasi ti layar Aplikasi

Nalika layar Aplikasi dibuka, sitreuk ka kénca atawa katuhu pikeun manggihan

aplikasi, teras ketok aplikasi.

Cara neangan aplikasi tina layar Aplikasi

1

Lamun layar Aplikasi muka, ketok

Teang aplikasi atawa cukup usap ka handap

dina layar Aplikasi atawa layar Utama.

2

Tulis ngaran aplikasi nu arek diteangan ku anjeun.

27

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyusun aplikasi dina layar Aplikasi

1

Lamun layar Aplikasi muka, ketok .

2

Ketok

Urutkeun aplikasi, teras pilih hiji pilihan.

Cara nambahkeun potong kompas aplikasi ka Layar Utama

1

Tina layar Aplikasi, toel jeung tahan ikon aplikasi nepi ka alat ngegeter, teras sered

ikon ka palih luhur layar. Layar Utama kabuka.

2

Sered ikon ka lokasi nu dipikahoyong di Layar Utama, teras leupaskeun.

Cara mindahkeun hiji aplikasi dina layar Aplikasi

1

Lamun layar Aplikasi muka, ketok .

2

Pastikeun

Urutan nyalira dipilih di handapeun Urutkeun aplikasi.

3

Toel jeung tahan aplikasi nepi ka alat ngageter, teras sered ka lokasi anyar.

Cara nganonaktipkeun atawa mupus aplikasi tina layar Aplikasi

Nganonaktipkeun aplikasi nu tos dipasang, tapi aplikasi tiasa diaktipkeun deui ti

Setelan >

Aplikasi. Saukur aplikasi nu diundeur tiasa sapinuhna dipasang.

1

Toel jeung tahan wewengkon nu mana wae dina layar Aplikasi nepi ka alat

ngagater. Sadaya aplikasi nu tiasa dinonaktipkeun atawa dipupus pamasanganna

teras ditandaan ku .

2

Ketok aplikasi nu cocog, terus ketok

NONAKTIPKEUN upami aplikasi tos

dipasang sateuacanna dina alat anjeun atawa

OK upami aplikasi tos diundeur

jeung Anjeun hayang pupus.