Sony Xperia Z3 Plus - Aplikasi napigasi

background image

Aplikasi napigasi

Anjeun bisa mukaan aplikasi ngagunakeun kenop napigasi jeung jandela aplikasi nu

dibuka panganyarna, ku cara kitu Anjeun bisa gampang pundah-pindah ka kabeh

aplikasi nu anyar dibuka. Kenop napigasi nyaeta kenop Mulang, kenop Utama, kenop

Aplikasi panganyarna. Anjeun oge bisa muka dua aplikasi dina layar babarengan make

modeu layar misah, mun aplikasi ngarojong pungsi multi jandela. Sababaraha aplikasi

dipareuman sawaktos Anjeun mencet kenop Utama pikeun kaluar samentawis aplikasi

nu sejen bisa direureuhkeun atawa diteruskeun. Lamun aplikasi direureuhkeun atawa

hurung di latar tukang, Anjeun bisa neruskeun deui naon nu ku Anjeun tinggalkeun lamun

Anjeun muka deui eta aplikasi.

25

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Aplikasi leutik – Buka jandela aplikasi leutik

2

Pupus kabeh – Nutup sadaya aplikasi nu nembe dipake

3

Jandela aplikasi nu nembe dipake – Buka aplikasi nu nembe dipake

4

Kenop aplikasi panganyarna – Buka jandela aplikasi nu dibuka panganyarna

5

Kenop utama – Kaluar tina aplikasi terus mulang ka layar Utama

6

Kenop mulang – Mulang ka layar samemehna dina aplikasi atawa tutup aplikasina

Pikeun muka jandela aplikasi anu nembe dipake

Pencet .

Pikeun pindah gancang antara aplikasi nu nembe dipake.

Pencet gancang dua kali.

Cara nutup sadaya aplikasi nu nembe dipake

Ketok terus ketok

PUPUS SADAYA .

Cara muka menu di aplikasi

Salila make aplikasi, ketok .

Teu sadaya aplikasi aya menuna.

Modeu layar misah

Modeu layar misah ngamungkinkeun Anjeun pikeun nempo dua aplikasi sakaligus,

misalna, mun Anjeun bade nempo koropak surelek jeung browser web babarengan.

1

Aplikasi 1 dina jandela pangluhurna

2

Wates layar misah – Seret pikeun ngarobah ukuran jandela

26

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

3

Aplikasi 2 dina jandela panghandapna

4

Kenop layar misah – Pilih aplikasi nu nembe dipake

5

Kenop utama – Mulang ka Layar utama

6

Kenop mulang – Mulang ka layar samemehna dina aplikasi atawa tutup aplikasina

Teu kabeh aplikasi ngarojong modeu layar misah.

Pikeun make modeu layar misah

1

Pastikeun yen dua aplikasi nu bade dipake dina modeu layar misah dibuka jeung

jalan dina latar tukang.

2

Buka aplikasi nu bade dipake pikeun make modeu layar misah, teras ketok tur

tahan . Aplikasi bakal ditugaskeun ka bagean kahiji layar misah.

3

Pilih aplikasi nu dipikahayang kadua ti daptar gambar leutik.

4

Upami Anjeun hayang ngaganti ukuran jandel layar misah, sered pinggiran layar

misah dina puseur.

5

Pikeun kaluar ti modeu layar misah, ketok tur tahan sawaktos jandela layar

misah dipinton.