Sony Xperia Z3 Plus - Zaključavanje i otključavanje ekrana

background image

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Kada je uređaj uključen, ali ga neko vreme ne koristite, ekran postaje taman kako bi se

sačuvala energija baterije i automatski se zaključava. To zaključavanje sprečava neželjene

radnje na dodirnom ekranu kada ga ne koristite. Kada kupite uređaj, već je podešeno

osnovno zaključavanje ekrana prevlačenjem. To znači da treba da prevučete nagore na

ekranu kako biste ga otključali. Kasnije možete da promenite bezbednosna podešavanja

i dodate druge vrste zaključavanja. Pročitajte odeljak

Zaključavanje ekrana

na

stranici 12.

Aktiviranje ekrana

Nakratko pritisnite taster .

Zaključavanje ekrana

1

Kada je ekran aktivan, brzo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

2

Ili, tapnite dvaput na bilo koju praznu oblast početnog ekrana. Da biste omogućili

ovu funkciju, dodirnite i zadržite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj

ne počne da vibrira, tapnite na stavku , a zatim tapnite na klizač pored funkcije

za prelazak u stanje spavanja tapkanjem dvaput.