Sony Xperia Z3 Plus - Vidžeti

background image

Vidžeti

Vidžeti su male aplikacije koje možete da koristite direktno na početnom ekranu. Oni

rade i kao prečice. Na primer, vidžet „Vreme“ vam omogućava da vidite osnovne

informacije o vremenu direktno na početnom ekranu. Kada tapnete na vidžet, otvara se

potpuna aplikacija „Vreme“. Dodatne vidžete možete da preuzmete iz usluge Google

Play™.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast u prikazu

Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira, a zatim tapnite na

Vidžeti.

2

Pronađite i tapnite na vidžet koji želite da dodate.

29

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena veličine vidžeta

1

Dodirnite i držite vidžet dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim pustite vidžet. Ako

je moguće promeniti veličinu vidžeta, na primer vidžeta „Kalendar“, onda se

pojavljuju istaknuti okvir i tačke za promenu veličine.

2

Prevucite tačke prema unutra ili van da biste smanjili ili povećali vidžet.

3

Da biste potvrdili novu veličinu vidžeta, dodirnite nešto na ekranu

Početni ekran.

Premeštanje vidžeta

Dodirnite i držite vidžet dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim ga prevucite na

novu lokaciju.

Uklanjanje vidžeta

Dodirnite i držite vidžet dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim ga prevucite na

Uklonite sa početnog ekrana.