Sony Xperia Z3 Plus - Snimanje ekrana

background image

Snimanje ekrana

Možete da koristite funkciju za snimanje ekrana da biste snimili video zapise onoga što

se dešava na ekranu uređaja. Ova funkcija je korisna, na primer, kada želite da kreirate

uputstva ili snimate video zapise igranja igrice na vašem uređaju. Snimljeni video klipovi

se automatski čuvaju u albumu.

Pregled prozora za snimanje ekrana

31

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Umanjite/vratite prozor za snimanje ekrana

2

Snimite ekran

3

Snimite ekran kada je aktivirana prednja kamera

4

Snimite ekran sa zvukom/bez zvuka

5

Pristupite podešavanjima za snimanje ekrana

6

Zatvorite prozor za snimanje ekrana

Snimanje ekrana

1

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i zadržite ga dok se ne pojavi prozor sa

upitom.

2

Tapnite na .

3

Kada se otvori prozor za snimanje ekrana, tapnite na . Pokreće se funkcija

snimanja ekrana i dugme tajmera se prikazuje.

4

Da biste zaustavili snimanje, tapnite na dugme tajmera, a zatim tapnite na .

Snimanje ekrana kada je aktivirana prednja kamera

1

Kada se prozor za snimanje ekrana otvrori, tapnite na . Prozor se otvara i

prikazuje tražilo za prednju kameru.

2

Da biste započeli snimanje ekrana i video zapisa koji je snimljen prednjom

kamerom, tapnite na .

3

Da biste zaustavili snimanje, tapnite na dugme tajmera, zatim tapnite na .

4

Da biste zatvorili prozor tražila prednje kamere, tapnite na .

Prikaz nedavnih snimaka ekrana

1

Dvaput tapnite na statusnu liniju da biste prikazali okno za obaveštenja.

2

Tapnite na snimak ekrana.

Snimke ekrana možete pogledati i u aplikaciji „Album“.