Sony Xperia Z3 Plus - Prečice i fascikle

background image

Prečice i fascikle

Koristite prečice i fascikle da biste upravljali aplikacijama i održavali početni ekran

urednim.

1

Pristupite aplikaciji pomoću prečice

2

Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu

Početni ekran.

2

U meniju za prilagođavanje tapnite na stavke

Vidžeti > Prečice.

3

Pomerajte se na listi i izaberite aplikaciju. Izabrana aplikacija se dodaje na

Početni

ekran.

Premeštanje stavke na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite stavku

na novu lokaciju.

Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite stavku

na

Uklonite sa početnog ekrana na vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije ili prečicu dok uređaj ne počne da vibrira, a

zatim je prevucite i otpustite preko ikone druge aplikacije ili prečice.

Dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite stavku u

fasciklu.

30

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Preimenovanje fascikle na početnom ekranu

1

Tapnite na fasciklu da biste je otvorili.

2

Tapnite na naslovnu traku fascikle da biste prikazali polje

Ime fascikle.

3

Unesite novo ime fascikle i tapnite na

Gotovo.