Sony Xperia Z3 Plus - Početni ekran

background image

Početni ekran

Početni ekran je polazna tačka za korišćenje uređaja. Sličan je radnoj površini na ekranu

računara. Početni ekran može imati najviše dvadeset okana, koja se pružaju izvan

standardne širine ekrana. Broj okana početnog ekrana predstavljen je nizom tačaka u

donjem delu početnog ekrana. Istaknuta tačka pokazuje okno na kom se trenutno

nalazite.

23

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Dobro došli u Xperia™ vidžet – dodirnite da biste otvorili vidžet i izaberite zadatak kao što je kopiranje

sadržaja sa vašeg starog uređaja ili podešavanje Xperia™ usluga

2

Tačke – predstavljaju broj okana početnog ekrana

Prelazak na početni ekran

Pritisnite .

Pretraživanje početnog ekrana

Okna početnog ekrana

Na početni ekran možete da dodajete nova okna (najviše dvadeset) i da ih sa njega

brišete. Možete i da podesite okno koje želite da koristite kao glavno okno početnog

ekrana.

Podešavanje okna za glavno okno početnog ekrana

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Lako udarajte nalevo ili nadesno da biste potražili okno koje želite da postavite kao

glavno okno početnog ekrana, a zatim tapnite na stavku u gornjem levom uglu

ekrana.

Kada je omogućena usluga Google pretraga i trenutno, krajnje levo okno je rezervisano za nju i

nije moguće promeniti glavno okno početnog ekrana. Više informacija potražite u odeljku

Google pretraga i trenutno

na stranici 134.

24

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje okna na početni ekran

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Lakim udarcima prevlačite okna nadesno ili nalevo, a zatim tapnite na .

Kada je omogućena usluga Google pretraga i trenutno, krajnje levo okno je rezervisano za nju i

sa leve strane nije moguće dodati više nijedno okno. Dodatne informacije potražite u odeljku

Google pretraga i trenutno

na stranici 134.

Brisanje okna sa početnog ekrana

1

Dodirnite i zadržite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Lako udarite levo ili desno unutar okna koje želite da obrišete, a zatim tapnite na

u gornjem desnom uglu okna.

Postavke početnog ekrana

Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije sa početnog ekrana

Onemogućavanjem unapred instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali aplikacija se može

ponovo omogućiti putem stavki

Podešavanja > Aplikacije. Samo preuzete aplikacije se mogu u

potpunosti deinstalirati.

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali okna. Sve

aplikacije koje se mogu onemogućiti ili deinstalirati biće označene sa .

3

Tapnite na odgovarajuću aplikaciju, a zatim na

ONEMOGUĆI ako je aplikacija

unapred instalirana na uređaju ili na

U redu ako je aplikacija preuzeta, a vi želite da

je deinstalirate.

Prilagođavanje veličine ikona na početnom ekranu

1

Dodirnite i zadržite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne zavibrira, a

zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite

Veličina ikona, a zatim izaberite opciju.