Sony Xperia Z3 Plus - Ekran aplikacija

background image

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija, koji otvarate sa početnog ekrana, sadrži aplikacije koje su unapred

instalirane na uređaju, kao i aplikacije koje ste preuzeli.

Pregledanje svih aplikacija na ekranu aplikacija

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Listajte nalevo ili nadesno na ekranu aplikacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje lista preporučenih aplikacija

Kad prvi put pristupite ekranu aplikacija, dobićete opciju da omogućite ili onemogućite

liste preporučenih aplikacija. Takođe možete da omogućite ili onemogućite NFC funkciju

ako pratite korake navedene u nastavku:

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da

vibrira, a zatim tapnite na .

2

Tapnite na klizač

Preporuke aplikacija.

Otvaranje aplikacije sa ekrana aplikacija

Kada je ekran aplikacije otvoren, listajte nalevo ili nadesno da biste pronašli

aplikaciju, a zatim dodirnite aplikaciju.

Traženje aplikacije sa ekrana aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, tapnite na stavku

Pretraga aplikacija ili samo

prevucite nadole po ekranu aplikacija ili početnom ekranu.

2

Unesite ime aplikacije koju želite da potražite.

27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uređivanje aplikacija na ekranu aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku .

2

Dodirnite

Sortiranje aplikacija, a zatim izaberite opciju.

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Na ekranu aplikacija dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok uređaj ne počne da

vibrira, a zatim prevucite ikonu na vrh ekrana. Otvara se početni ekran.

2

Prevucite ikonu na željeno mesto na početnom ekranu, a zatim je otpustite.

Pomeranje aplikacije na ekranu aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku .

2

Uverite se da je izabrana stavka

Redosled nabavljanja u okviru Sortiranje

aplikacija.

3

Dodirnite i zadržite aplikaciju dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim je prevucite

na novu lokaciju.

Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije sa ekrana aplikacija

Onemogućavanjem unapred instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali aplikacija se može

ponovo omogućiti putem stavki

Podešavanja > Aplikacije. Samo preuzete aplikacije se mogu u

potpunosti deinstalirati.

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu aplikacija dok uređaj ne

počne da vibrira. Sve aplikacije koje se mogu onemogućiti ili deinstalirati biće

označene sa .

2

Tapnite na odgovarajuću aplikaciju, a zatim na

ONEMOGUĆI ako je aplikacija

unapred instalirana na uređaju ili na

U redu ako je aplikacija preuzeta, a vi želite da

je deinstalirate.