Sony Xperia Z3 Plus - Sat

background image

Sat

Možete da podesite jedan ili više alarma i koristite bilo koju zvučnu datoteku sačuvanu na

uređaju kao signal alarma. Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen.
Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji izaberete za opšta podešavanja

vremena, na primer 12-časovni ili 24-časovni format.

1

Pristupite kartici alarma

2

Pristupite kartici svetskog časovnika

3

Pristupite kartici štoperice

4

Pristupite kartici tajmera

5

Pregledajte opcije za trenutnu karticu

6

Otvorite podešavanja datuma i vremena

7

Uključite ili isključite alarm

8

Dodajte novi alarm

140

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku

Sat.

3

Tapnite na stavku .

4

Tapnite na stavku

Vreme i izaberite željenu vrednost.

5

Tapnite na stavku

U redu.

6

Ako želite, izmenite ostala podešavanja alarma.

7

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

Odlaganje alarma kada se oglasi

Tapnite na

Odloži.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Prevucite nadesno.

Da biste isključili odloženi alarm, možete da dvaput tapnete na statusnu traku i tako otvorite

tablu sa obaveštenjima, a zatim tapnite na stavku .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Pronađite i tapnite na

Sat, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.

2

Unesite željene promene.

3

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

Uključivanje ili isključivanje alarma

Pronađite stavku

Sat i tapnite na nju, a zatim tapnite na klizač za alarm koji želite

da uključite ili isključite.

Brisanje alarma

1

Pronađite i tapnite na

Sat, a zatim dodirnite i zadržite alarm koji želite da izbrišete.

2

Tapnite na

Izbriši alarm, a zatim na Da.

Postavljanje zvuka za alarm

1

Pronađite i tapnite na

Sat, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.

2

Tapnite na

Zvuk alarma i izaberite neku opciju ili tapnite na i izaberite muzičku

datoteku.

3

Tapnite na

Gotovo, a zatim na Sačuvaj.

Za više informacija o tome kako da prilagodite nivoe jačine zvuka alarma pogledajte odeljak

Podešavanja jačina zvuka

na stranici 59.

Podešavanje nivoa jačine zvuka za alarm

1

Pronađite i tapnite na

Sat, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.

2

Prevucite klizač jačine zvuka u okviru

Jačina zvuka za alarm na željeni položaj.

3

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

Podešavanje periodičnog alarma

1

Pronađite i tapnite na

Sat, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.

2

Tapnite na stavku

Ponovi.

3

Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za odgovarajuće dane, a zatim tapnite na

dugme

U redu.

4

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

Aktiviranje funkcije vibracije za alarm

1

Pronađite i tapnite na

Sat, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.

2

Tapnite na klizač

Vibriraj da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

3

Tapnite na

Sačuvaj.

141

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje ponašanja bočnih tastera

1

Pronađite i tapnite na

Sat, a zatim izaberite alarm koji želite da uredite.

2

Tapnite na

Ponaš. bočnih tastera, zatim izaberite željeno ponašanje bočnih tastera

kada ih pritisnete za vreme alarma.

3

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

142

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..