Sony Xperia Z3 Plus - Sklop

background image

Sklop

Uređaj podržava samo nano SIM kartice.

Ubacivanje nano SIM kartice

8

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Dok je uređaj okrenut nadole, otvorite poklopac ležišta za nano SIM karticu i

memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite ležište.

3

Stavite nano SIM karticu u odgovarajući slot u ležištu, a zatim ponovo ubacite

ležište.

4

Zatvorite poklopac.

Ako ubacite nano SIM karticu dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo pokreće.

Ubacivanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj.

2

Dok je ekran uređaja okrenut nadole, otvorite poklopac ležišta za nano SIM karticu

i memorijsku karticu.

3

Noktom izvucite ležište.

4

Stavite memorijsku karticu u odgovarajući slot u ležištu, a zatim ponovo ubacite

ležište.

5

Zatvorite poklopac.

Ako izvučete ležište dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo pokreće.

Uklanjanje nano SIM kartice

1

Otvorite poklopac za slot nano SIM kartice i memorijske kartice.

2

Noktom ili nekim sličnim predmetom izvadite ležište za nano SIM karticu.

3

Izvadite nano SIM karticu, a zatim ponovo umetnite ležište.

4

Zatvorite poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj.

2

Dok je uređaj okrenut nadole, otvorite poklopac ležišta za nano SIM karticu i

memorijsku karticu.

3

Noktom izvucite ležište.

4

Uklanjanje memorijske kartice, zatim ponovno umetanje ležišta

5

Zatvorite poklopac.